Beloningsbeleid Raad van Bestuur

Algemeen

Het beloningsbeleid heeft als uitgangspunt dat de beloning marktconform moet zijn en dat Alliander op basis van het vastgestelde beloningsbeleid gekwalificeerde en deskundige bestuurders moet kunnen aantrekken en behouden. Tevens dient het beloningsbeleid zowel de korte als de lange termijn doelstellingen van Alliander te ondersteunen. Het geldende beloningsbeleid is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2004 en laatstelijk gewijzigd in april 2006.

Per 1 januari 2013 geldt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT1). De wet is bedoeld om de bezoldiging van topfunctionarissen binnen de (semi-)publieke sector te matigen en brengt de bezoldiging voor topfunctionarissen terug naar maximaal 130% van de bezoldiging van een minister. Sinds 1 januari 2015 is de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2) van kracht, waarin de maximumbezoldiging is teruggebracht naar 100% van de bezoldiging van een minister.

De WNT is van toepassing op de netbeheerders Liander en Endinet. Alliander valt niet onder de WNT. Medio mei 2014 is mevrouw I.D. Thijssen benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Alliander in het kader waarvan zij een algemene verantwoordelijkheid heeft voor het besturen van Alliander. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de aansturing en bedrijfsvoering van netbeheerder Liander. Op grond van dat laatste kwalificeert mevrouw Thijssen als topfunctionaris van Liander als bedoeld in de WNT. Haar bezoldigingspakket is conform de WNT.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur en is zich zeer bewust van de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van de beloningen in de (semi-)publieke sector. Daarom is de bezoldigingsnorm van 130% van de bezoldiging van een minister per 1 januari 2013 als bezoldigingsgrens ingevoerd voor het gehele bedrijf, ondanks het feit dat Alliander niet onder de WNT valt. Ook de heren P.C. Molengraaf en M.R. van Lieshout, leden van de Raad van Bestuur, committeren zich vrijwillig aan de afbouw naar deze bezoldigingsgrens, waarbij bestaande contracten worden gerespecteerd parallel aan de wettelijke overgangstermijnen.

Mede ingegeven door Kamervragen naar aanleiding van een perspublicatie is door de Eenheid Toezicht WNT van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) een nader onderzoek uitgevoerd. De Tweede Kamer is over de eindbevindingen geïnformeerd. Minister Plasterk bevestigt dat netwerkbedrijf Alliander en zijn Raad van Bestuur niet onder de WNT vallen. Op netbeheerder Liander is de WNT wel van toepassing.

De Raad van Commissarissen heeft begrip voor de politieke en maatschappelijke opvattingen ten aanzien van het beloningsdossier. De Raad vindt de bezoldigingsnorm van 130% van de bezoldiging van een minister een acceptabele bezoldigingsgrens, waarmee de kwaliteit van de besturing van de onderneming naar verwachting kan worden gehandhaafd. Dat is van groot belang in het licht van de ingrijpende veranderingen die op het bedrijf afkomen als gevolg van de energietransitie. De Raad van Commissarissen streeft naar een sectorbeloningscode met verschillende categorieën, waarmee de bedrijven onderling gelijkwaardig worden behandeld en kunnen concurreren op de relevante arbeidsmarkt met vergelijkbare ondernemingen voor wat betreft technologische ontwikkelingen, complexiteit en vereiste kennis en kunde.

Procedure

De Raad van Commissarissen stelt, op advies van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie, het beloningsbeleid op voor de leden van de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander stelt het beloningsbeleid vast. Binnen het vastgestelde beloningsbeleid geeft de Raad van Commissarissen, wederom op advies van de Selectie, Benoemings- en Remuneratiecommissie, concreet invulling aan het beloningspakket en wordt elk jaar het variabele deel van het inkomen vastgesteld.1

Aan het begin van ieder jaar stelt de Raad van Commissarissen de doelstellingen en de bijbehorende weging voor de variabele beloning vast. De specifieke doelstellingen worden jaarlijks vastgelegd in een scorecard en dienen uitdagend, meetbaar en beïnvloedbaar te zijn. De vastgestelde criteria voor de korte en lange termijn variabele beloning zijn afgeleid van de belangrijkste doelstellingen waarop door de onderneming wordt gestuurd. De kortetermijndoelstellingen sluiten aan op de prestatie-indicatoren, zoals die in het jaarplan zijn gedefinieerd en in het corporate dashboard zijn opgenomen. De lange termijn doelstellingen zijn gerelateerd aan de lange termijn belangen van Alliander, zoals beschreven in het meerjaren businessplan. Voor enkele doelstellingen (klanttevredenheid en uitvalduur elektriciteit) worden de scores vergeleken met die van andere netbeheerders in Nederland. Gedurende het jaar wordt de voortgang bewaakt. Nadat de Raad van Commissarissen de prestaties over het afgelopen jaar heeft beoordeeld, stelt hij vast in hoeverre de leden van de Raad van Bestuur hun doelstellingen hebben behaald. Voorafgaand aan de vaststelling van de hoogte van de variabele beloning wordt door de afdeling Internal Audit een verificatie van de realisatie van de scorecard uitgevoerd.

Als op een doelstelling van de scorecard minder dan het vooraf afgesproken minimumresultaat wordt gerealiseerd, is voor die doelstelling in het geheel geen sprake van uitbetaling van een variabele beloning. Als op een doelstelling van de scorecard meer dan het vooraf afgesproken maximumresultaat wordt gerealiseerd, wordt de score afgetopt op de maximale score voor die betreffende doelstelling. Zowel de korte als de lange termijn variabele beloning van de leden van de Raad van Bestuur bedraagt nooit meer dan 100% van het maximum percentage van 30% van het vaste bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld. De gehele variabele beloning is onderworpen aan een ’claw back clausule’: een toegekende variabele beloning kan worden teruggevorderd indien deze is toegekend op basis van onjuiste (financiële) gegevens. De Raad van Commissarissen heeft voorts de discretionaire bevoegdheid een in een eerder boekjaar toegekende variabele beloningscomponent aan te passen indien deze, naar het oordeel van de Raad van Commissarissen, tot onbillijke c.q. onredelijke uitkomsten leidt vanwege zeer bijzondere omstandigheden in de relevante beoordelingsperiode.

De uitbetaling van de variabele beloning geschiedt nadat de jaarrekening van Alliander van het jaar waarvoor de doelen zijn gesteld formeel door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is vastgesteld.

Beloningscomponenten

Het totale beloningspakket voor de leden van de Raad van Bestuur bestaat uit de volgende componenten:

  • a. vast bruto jaarsalaris;
  • b. korte termijn variabele beloning;
  • c. lange termijn variabele beloning;
  • d. pensioenvoorziening;
  • e. sociale lasten en overige beloningselementen.

Ad a. Vast bruto jaarsalaris

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een vast bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld. Het vast bruto jaarsalaris wordt jaarlijks aangepast met de periodieke salarisverhogingen voor medewerkers, zoals die vastgelegd zijn in de cao Netwerkbedrijven.2

Ad b. Korte termijn variabele beloning

De korte termijn variabele beloning (één jaar) is gericht op de realisatie van doelstellingen binnen het lopende jaar. Het maximum van de korte termijn variabele beloning bedraagt 30% van het vaste bruto jaarsalaris. Van de korte termijn variabele beloning heeft 60% betrekking op maatschappelijke aspecten.

Besloten is dat de korte termijn variabele beloning over 2015 de laatste korte termijn variabele beloning is. Per 1 januari 2017 vindt gedeeltelijke inbouw van de korte termijn variabele beloning in het salaris plaats. Het maximum van de korte termijn variabele beloning wordt voor 70% ingebouwd in het vaste bruto jaarsalaris. Dit telt mee in de totale bezoldiging en hierover vindt vrijwillige afbouw plaats.

Ad c. Lange termijn variabele beloning

De lange termijn variabele beloning is gericht op de realisatie van doelstellingen over een periode van drie jaar. De regeling is tevens bedoeld als instrument voor retentie van betrokkenen. Het maximum van de lange termijn variabele beloning bedraagt 30% van het vaste bruto jaarsalaris. Van de lange termijn variabele beloning heeft 75% betrekking op maatschappelijke aspecten.

De toekenning van lange termijn variabele beloning is zonder overgangsregeling beëindigd per 1 januari 2015, waarbij de lange termijn variabele beloning over de periode 2013-2015 en over de periode 2014-2016 de laatste toekenning en uitbetaling betreffen.

Ad d. Pensioenvoorziening

De leden van de Raad van Bestuur nemen deel aan de bij de cao Netwerkbedrijven genoemde en voor alle werknemers van Alliander geldende pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds ABP. Sinds 1 januari 2004 betreft dit een volledige middelloonregeling. Conform het huidige gebruik in de sector vindt pensioenopbouw plaats over het vaste bruto jaarsalaris, waarbij de leden van de Raad van Bestuur een eigen bijdrage verschuldigd zijn voor deelname aan de pensioenregeling.

Met ingang van 1 januari 2015 geldt een maximaal pensioengevend salaris van EUR 100.000. Dat houdt in dat er geen pensioen meer wordt opgebouwd voor het deel van het salaris dat hoger is dan EUR 100.000. De Raad van Commissarissen heeft besloten de regeling voor premievrijval voor Alliander, zoals die voor de medewerkers van Alliander wordt toegepast, ook te laten gelden voor de leden Raad van Bestuur door dit vrijgevallen premiebedrag in te bouwen in het salaris.

Ad e. Sociale lasten en overige beloningselementen

Naast de normaal voor de vennootschap geldende sociale lasten en premies hebben de leden van de Raad van Bestuur aanspraak op een werkgeversbijdrage in de premie van de collectieve ziektekostenverzekering, premies in het kader van persoonlijk budget arbeidsvoorwaarden, een representatievergoeding3, evenals op het gebruik van een dienstauto. Tevens heeft de onderneming ten behoeve van de leden van de Raad van Bestuur een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De onderneming verstrekt geen leningen, voorschotten of garanties aan de leden van Raad van Bestuur.

Voor nevenfuncties geldt een restrictief beleid: aanvaarding van een commissariaat bij een (beurs)vennootschap behoeft de goedkeuring van de voorzitter van de Raad van Commissarissen en andere belangrijke nevenfuncties worden schriftelijk gemeld aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Eventuele vergoedingen voor werkzaamheden verricht in nevenfuncties die een bestuurder vervult uit hoofde van zijn functie als bestuurder van Alliander (qualitate qua) komen volledig toe aan de onderneming. Vergoedingen voor nevenactiviteiten niet uit hoofde van de functie komen toe aan het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur. De eventuele fiscale consequenties zijn in dit verband voor rekening van het betreffende lid van de Raad van Bestuur.

Overige voorwaarden

Benoemingsduur

Voor alle leden van de Raad van Bestuur geldt dat zij op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst zijn van Alliander N.V.

Opzeggings- en afvloeiingsbeleid

Met de leden van de Raad van Bestuur is een opzegtermijn overeengekomen van drie maanden voor de bestuurders en van zes maanden voor de vennootschap. In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de leden van de Raad van Bestuur door de vennootschap is het beleid dat een lid van de Raad van Bestuur recht heeft op minimaal een jaarsalaris, gebaseerd op de afvloeiingsregeling zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst4. Onder bepaalde omstandigheden wordt deze eenmalige uitkering ook uitgekeerd indien een lid van de Raad van Bestuur opzegt en van hem in redelijkheid niet gevergd kan worden de overeenkomst voort te zetten, zoals in geval van een zeggenschapswijziging of een onoverkomelijk verschil van inzicht ten aanzien van het beleid van de vennootschap.

Uitvoering beloningsbeleid Raad van Bestuur in 2015

Ad a. Vast bruto jaarsalaris

De medewerkers van Alliander die vallen onder de cao Netwerkbedrijven hebben per 1 november 2015 een structurele loonsverhoging van 0,8% en een incidentele verhoging van 0,7% gekregen (dit laatste voor het inkomensdeel tot € 100.000). Voor de leden van de Raad van Bestuur gold hetzelfde. Het vaste salaris van de heer Molengraaf bedroeg in het kalenderjaar 2015 € 250.922 inclusief 8% vakantietoeslag. Het vaste salaris van de heer Van Lieshout bedroeg over diezelfde periode € 235.745 inclusief 8% vakantietoeslag. Het vaste salaris van mevrouw Thijssen bedroeg in kalenderjaar 2015 € 208.109 inclusief 8% vakantietoeslag. De vaste jaarsalarissen 2015 zijn vooral gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, omdat er vanaf 2015 geen pensioen kan worden opgebouwd voor dat deel van het salaris dat hoger is dan € 100.000. Dit deel van de pensioenopbouw is daarom met ingang van 2015 onderdeel geworden van het vaste salaris.

Ad b. Korte termijn variabele beloning

Ten opzichte van de korte termijn variabele beloning over 2014 is de Kritische Prestatie Indicator (KPI) ‘Gerealiseerde energiebesparing’ gewijzigd in de KPI ‘Realisatie van volledige aanbiedplanning slimme meter’.

Doelstellingen en realisatie korte termijn variabele beloning 2015

  

Wegingsfactor

Realisatie 2015 *)

1.

Financiële doelstellingen

  
 

Winst na belasting (NIAT)

20%

99%

 

Netto operationale kosten (OPEX)

10%

110%

 

Voortgang 25 belangrijkste projecten Asset Management Plan

10%

110%

 

Subtotaal

40%

 
    

2.

Klant gerelateerde doelstellingen

  
 

Klanttevredenheid consumentenmarkt

10%

107%

 

Klanttevredenheid zakelijke markt

10%

91%

 

Realisatie aanbiedplanning slimme meter

10%

110%

 

Subtotaal

30%

 
    

3.

Doelstellingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  
 

Medewerkers met achterstand op de arbeidsmarkt

10%

103%

 

Medewerkersonderzoek

10%

93%

 

Vrouwen in leidinggevende posities

10%

110%

 

Subtotaal

30%

 
 

Totaal

100%

 
 

Realisatiepercentage

 

100%

Op basis van de realisatie van de doelstellingen is de korte termijn variabele beloning met betrekking tot 2015 voor de heren Molengraaf en Van Lieshout vastgesteld op 100% van het maximumpercentage van 30% van het vaste bruto jaarsalaris.

Ad c. Lange termijn variabele beloning

De doelstellingen voor 2013–2015 zijn niet gewijzigd ten opzichte van de doelstellingen over 2012-2014.

Doelstellingen en realisatie lange termijn variabele beloning 2013-2015

 

Wegingsfactor

Realisatie 2015 *)

Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROIC)

25%

100%

Ongevallenfrequentie (LTIF)

25%

105%

Uitvalduur elektriciteit ten opzichte van het Nederlands gemiddelde

25%

92%

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

25%

93%

Totaal

100%

 

Realisatiepercentage

 

98%

Op basis van de realisatie van de doelstellingen is de lange termijn variabele beloning 2013-2015 voor de heren Molengraaf en Van Lieshout vastgesteld op 98% van 30% van het vaste bruto jaarsalaris5.

De Raad van Commissarissen heeft geen gebruik gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid de korte en lange termijn variabele beloning geldend voor 2015 aan te passen. Ook heeft de Raad van Commissarissen in 2015 geen aanleiding gehad om te overwegen van zijn bevoegdheid tot terugvordering van variabele beloning over eerdere jaren gebruik te maken.

Ad d. Pensioenvoorziening

De pensioenkosten betreffen de afdracht van reguliere pensioenpremies. De heffingsgrondslag hiervoor is het pensioengevende vaste bruto jaarsalaris. Het variabele inkomen is contractueel niet pensioengevend. In het verslagjaar werd voor de heren Molengraaf en Van Lieshout totaal respectievelijk € 18.882 en € 18.465 en voor mevrouw Thijssen € 17.617 aan pensioenpremies afgedragen.

Ad e. Sociale lasten en overige beloningselementen

Over 2015 bedroeg het totale bedrag aan sociale lasten en premies, de werkgeversbijdrage in de premie van de ziektekostenverzekering, tegemoetkomingen in het kader van het persoonlijk budget arbeidsvoorwaarden en de representatievergoeding6 voor de heer Molengraaf € 25.180, voor de heer Van Lieshout € 24.896 en voor mevrouw Thijssen € 10.990.