Verslag van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Alliander houdt toezicht op en adviseert de Raad van Bestuur bij het formuleren en realiseren van doelstellingen, strategie en beleid van Alliander. De Raad van Commissarissen vervult ook de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurders. In dit verslag legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in het afgelopen jaar.