Overige zaken

Vergaderingen

Dit jaar heeft de Raad van Commissarissen volgens een vastgesteld schema zeven maal regulier vergaderd. Voorafgaand aan elke reguliere vergadering heeft de Raad van Commissarissen een half uur ‘RvC-only’. Dat biedt de mogelijkheid aan de leden om ervaringen uit te wisselen en vast te stellen wat de belangrijke gesprekspunten zijn in de vergadering met de Raad van Bestuur. In deze bijeenkomsten zijn tevens remuneratieaangelegenheden en actuele kwesties aan de orde geweest. De uitkomsten van de RvC-only’s worden in de reguliere vergaderingen gedeeld.Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen nog vijfmaal vergaderd met de Raad van Bestuur over speciale onderwerpen, zoals de uitruil van de netwerken tussen Enexis en Aliander, de strategische koers van de onderneming en de WNT.

Al deze RvC-vergaderingen vonden plaats op het hoofdkantoor in Arnhem, eenmaal op de vernieuwde locatie in Duiven en driemaal werd er telefonisch vergaderd. Voorafgaand aan de vergadering in Duiven werden de commissarissen rondgeleid in het duurzaam gerenoveerde bedrijfspand. Daarnaast vonden 10 vergaderingen van respectievelijke commissies plaats.

Vergaderingen

Aantal

Raad van Commissarissen

12

Auditcommissie

5

Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

5

Bij nagenoeg alle RvC-vergaderingen was de voltallige Raad van Bestuur aanwezig. Geen van de commissarissen is frequent afwezig geweest. Twee commissarissen hebben ieder één vergadering niet bijgewoond. Eén commissaris was bij twee vergaderingen afwezig. Zij hebben vooraf schriftelijk en/of telefonisch hun inbreng verstrekt.

Aanwezigheid commissarissen tijdens vergaderingen in 2015

 

E.M. d’Hondt

J.C. van Winkelen

B. Roetert 1)

J.G. van der Linde

A.P.M. van der Veer-Vergeer 2)

Raad van Commissarissen

12

11

9

10

11

Auditcommissie

n.v.t.

5

n.v.t.

5

5

Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

5

n.v.t.

4

n.v.t.

5

Mevrouw M.I.I. Miener, General Counsel, en mevrouw M.M.A. de Bliek, manager Bestuurssecretariaat, fungeren als secretaris respectievelijk plaatsvervangend secretaris van de Raad van Commissarissen. De agenda’s van de vergaderingen zijn voorbereid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris.

Contacten met de Centrale Ondernemingsraad

In 2015 hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de Centrale Ondernemingsraad en de commissaris die op basis van het versterkt recht van aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad is benoemd, mevrouw Van der Linde. Hierbij is onder meer gesproken over de personele gevolgen van de uitruil van de netwerken tussen Enexis en Alliander. Ook heeft met de Centrale Ondernemingsraad overleg plaatsgevonden over de (her)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen hecht veel waarde aan de goede relatie met de Centrale Ondernemingsraad.

Vaststelling jaarrekening, dividendvoorstel en decharge

De jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en van een goedkeurende verklaring voorzien. Deze verklaring is opgenomen in dit jaarverslag onder de Overige informatie als onderdeel van het jaarverslag.

De Raad van Commissarissen heeft het jaarverslag uitvoerig met de Raad van Bestuur en de externe accountant besproken en daarbij kennisgenomen van de bevindingen van de Auditcommissie. Dit overleg heeft de Raad van Commissarissen ervan overtuigd dat dit verslag aan de voorschriften en eisen van governance en transparantie voldoet. Het vormt een goede basis voor de verantwoording die de Raad van Commissarissen aflegt voor het gehouden toezicht. De commissarissen hebben de jaarrekening conform de in artikel 2:101 lid 2 Burgerlijk Wetboek opgenomen verplichting ondertekend.

Voorgesteld wordt om de jaarrekening over 2015 met het daarin opgenomen voorstel tot winstbestemming, rekening houdend met wettelijke en statutaire bepalingen, in de op 7 april 2016 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders vast te stellen. De Raad van Commissarissen stelt tevens voor om de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur, respectievelijk het gehouden toezicht op dit bestuur over het afgelopen boekjaar.

Tot slot

De Raad van Commissarissen bedankt de Raad van Bestuur en alle medewerkers voor de getoonde inzet en de bereikte resultaten in het afgelopen jaar.

Arnhem, 22 februari 2016

Raad van Commissarissen

De heer E.M. d’Hondt, voorzitter
De heer J.C. van Winkelen, vice-voorzitter
Mevrouw J.G. van der Linde
De heer B. Roetert
Mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer