Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

Noot

2015

2014

Kasstroom uit operationele activiteiten

30

    

Resultaat na belastingen

  

235

 

323

Aanpassingen voor:

     

- financiële baten en lasten

27, 28

 

71

 

93

- belastingen

29

 

80

 

94

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

 

4

 

-

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

22, 26

 

282

 

291

- vrijval voorziening CDS na belastingen

8

 

-49

 

-60

- resultaat verkoop aandelen KEMA na belastingen1

22

 

-

 

-45

Veranderingen in werkkapitaal:

     

- voorraden

 

-17

 

-3

 

- handels- en overige vorderingen

 

6

 

24

 

- handelsschulden en overlopende passiva

 

51

 

57

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

  

40

 

78

      

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

  

-26

 

-38

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

  

637

 

736

      

Betaalde rente

 

-65

 

-77

 

Ontvangen rente

 

2

 

2

 

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

 

-61

 

-38

 

Totaal

  

-124

 

-113

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

513

 

623

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

30

    

Investeringen in immateriële vaste activa

4

-

 

-2

 

Investeringen in materiële vaste activa

3

-575

 

-570

 

Bijdrage investeringen van derden

14

85

 

80

 

(Des-)investeringen in financiële activa (deelnemingen en joint ventures)

 

-2

 

82

 
      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-492

 

-410

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

30

    

Afgeloste EMTN

 

-

 

-276

 

Aangetrokken (afgeloste) ECP financiering

 

-112

 

153

 

Aangetrokken (afgeloste) langlopende leningen

 

4

 

-5

 

(Aflossing op) verstrekte langlopende leningen

 

9

 

-7

 

Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's

 

-

 

75

 

Aflossing aangehouden effecten

6

141

 

-

 

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-16

 

-16

 

Betaald dividend

 

-125

 

-125

 
      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

-99

 

-201

      

Nettokasstroom

  

-78

 

12

      

Liquide middelen per 1 januari

  

167

 

155

Nettokasstroom

  

-78

 

12

      

Liquide middelen per 31 december

  

89

 

167

Reconciliatie Nettokasstroom 2015

Bij het opstellen van het kasstroomoverzicht over 2015 (en 2014) is rekening gehouden met de cijfers van Endinet Groep. Hierdoor vindt geen directe aansluiting plaats tussen de in het kasstroomoverzicht opgenomen cijfers en de betreffende cijfers in de balans en winst-en-verliesrekening, waarbij Endinet Groep niet is meegeconsolideerd. Uitgesplitst naar voortgezette (Alliander) en beëindigde bedrijfsactiviteiten (Endinet Groep) is het overzicht als volgt:

€ miljoen

Voortgezette activiteiten

Beeïndigde activiteiten

Eliminaties

Totaal

Kasstroom uit operationele activiteiten

477

36

-

513

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-470

-22

-

-492

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-99

-15

15

-99

Nettokasstroom

-92

-1

15

-78