Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2015

20141

Netto-omzet

21

1.586

 

1.594

 

Overige baten

22

94

 

135

 
      

Totaal bedrijfsopbrengsten

  

1.680

 

1.729

      

Bedrijfskosten

     

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

23

-400

 

-391

 

Personeelskosten

24

-444

 

-444

 

Externe personeelskosten

24

-125

 

-115

 

Overige bedrijfskosten

25

-208

 

-150

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

 

-1.177

 

-1.100

 
      

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

26

-338

 

-315

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

 

174

 

170

 

Totaal bedrijfskosten

  

-1.341

 

-1.245

      

Bedrijfsresultaat

  

339

 

484

      

Financiële baten

27

 

54

 

50

Financiële lasten

28

 

-125

 

-143

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

 

-4

 

-

Resultaat voor belastingen

  

264

 

391

      

Belastingen

29

 

-67

 

-88

      

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

  

197

 

303

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

33

 

38

 

20

Resultaat na belastingen

  

235

 

323

1. De cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast in verband met de toepassing van de 'beëindigde bedrijfsactiviteiten'- classificatie (IFRS 5) voor Endinet Groep.

Het resultaat na belastingen 2015 is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V..