Noot 37 Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa

€ miljoen

Bedrijfsge- bouwen en -terreinen

Overige vaste bedrijfs- middelen

Activa in uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde

158

294

43

495

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-81

-202

-

-283

     

Boekwaarde per 1 januari 2014

77

92

43

212

     

Mutaties 2014

    

Investeringen

-

5

70

75

Desinvesteringen

-3

-1

-5

-9

Afschrijvingen

-4

-42

-

-46

Investeringen in joint operation CDMA

-

9

-

9

Herrubriceringen, interne overdrachten en overige mutaties

-

37

-35

2

     

Totaal

-7

8

30

31

     

Boekwaarde per 31 december 2014

    

Aanschafwaarde

150

345

73

568

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-80

-245

-

-325

     

Boekwaarde per 31 december 2014

70

100

73

243

     

Mutaties 2015

    

Investeringen

-

17

61

78

Desinvesteringen

-2

-5

-

-7

Afschrijvingen

-5

-50

-

-55

Herrubriceringen, interne overdrachten en overige mutaties

68

44

-118

-6

     

Totaal

61

6

-57

10

     

Boekwaarde per 31 december 2015

    

Aanschafwaarde

196

365

16

577

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-65

-259

-

-324

     

Boekwaarde per 31 december 2015

131

106

16

253

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa gedurende het boekjaar bedroegen in totaal € 78 miljoen (2014 € 75 miljoen). Deze hebben met name betrekking op de herontwikkeling van de locatie in Duiven en investeringen in hard- en software.