Noot 39 Investeringen in deelnemingen

Investeringen in deelnemingen

€ miljoen

Investeringen in dochterondernemingen

Investeringen in deelnemingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2014

2.153

1

2.154

    

Mutaties 2014

   

Ontvangen dividend

-271

-

-271

Resultaat boekjaar

320

-

320

Interne overdracht

-1

-

-1

Uitbreiding aandelenkapitaal

45

-

45

Mutatie herwaarderingsreserve

19

-

19

Verkoop belang CDMA

-4

-

-4

Deconsolidatie CDMA

-5

-

-5

Overige mutaties

-

-1

-1

Totaal

103

-1

102

    

Boekwaarde per 31 december 2014

2.256

-

2.256

    

Mutaties 2015

   

Ontvangen dividend

-339

-

-339

Resultaat boekjaar

225

-

225

Uitbreiding aandelenkapitaal

76

-

76

Mutatie herwaarderingsreserve

10

-

10

Overige mutaties

-1

1

-

Totaal

-29

1

-28

    

Boekwaarde per 31 december 2015

2.227

1

2.228

In 2015 is voor een bedrag van € 339 miljoen (2014: € 271 miljoen) aan dividenden ontvangen van de dochterondernemingen Liander N.V. en Alliander Participaties B.V.. De investering van € 76 miljoen in 2014 heeft met betrekking op een kapitaalstortingen bij de dochterondernemingen van Alliander N.V.

De ontvangen dividenden en kapitaalstortingen van dochterondernemingen zijn een gevolg van de herstructurering van de vermogensverhoudingen bij deze ondernemingen conform het beleid van Alliander. In de enkelvoudige jaarrekening is CDMA voor 59,28% als een joint operation opgenomen.

Het overzicht van gehouden kapitaalbelangen is opgenomen in het onderdeel ‘Dochterondernemingen en overige deelnemingen’ in het hoofdstuk ‘Overige informatie’.