Noot 40 Overige financiële activa 

Overige financiële activa

€ miljoen

Latente belasting- vorderingen

Uitgegeven leningen op groepsonder- nemingen

Overige vorderingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2014

3

 

20

23

     

Mutaties 2014

    

Nieuwe vordering

-

 

1

1

Realisatie tijdelijke verschillen

6

 

-

6

Fiscaal compensabele verliezen

-4

 

-

-4

Terugbetaalde leningen

-

 

-4

-4

     

Totaal

2

 

-3

-1

     

Boekwaarde per 31 december 2014

5

-

17

22

     

Mutaties 2015

    

Nieuwe vordering

-

2.585

2

2.587

Realisatie tijdelijke verschillen

5

-

-

5

Terugbetaalde leningen

-

-

-5

-5

     

Totaal

5

2.585

-3

2.587

     

Boekwaarde per 31 december 2015

10

2.585

14

2.609

In juni 2015 heeft Alliander onder andere een langlopende lening verstrekt aan Liander van € 2.566 miljoen. Dit bedrag is verrekend met het rekening courant saldo. Dit betekent dat per juni 2015 tussen Alliander en Liander twee financieringsovereenkomsten bestaan, te weten de nieuwe langlopende lening overeenkomst, met name ter financiering van vervanging en uitbreiding van netten, en daarnaast de huidige separate rekening-courant overeenkomst ter financiering van werkkapitaal. Op deze wijze sluiten de looptijden van de financieringsovereenkomsten beter aan op de looptijden van de activa.

De langlopende lening overeenkomst met Liander heeft een looptijd van 10 jaar en zal na afloop jaarlijks stilzwijgend worden verlengd met telkenmale een periode van één jaar. De rente voor 2015 bedraagt 4,1%. De grondslag voor het rentetarief is de gemiddelde kostenvoet op de uitstaande lening portefeuille van Alliander N.V. rekening houdend met risico-opslag. De rente wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Aflossing vindt uiterlijk na afloop van de overeenkomst plaats. De reële waarde bedraagt ultimo 2015 € 3.112 miljoen.