Noot 42 Liquide middelen

In het saldo liquide middelen ultimo 2015 zijn geen liquide middelen begrepen waarover Alliander niet vrij kan beschikken (2014: idem).