Noot 47 Saldo overige baten en lasten na belastingen

Het saldo van de overige baten en lasten na belastingen met een bate van € 10 miljoen (2014: een last van € 3 miljoen) betreft met name concernbrede activiteiten op holdingniveau. De stijging ten opzichte van 2014 is in belangrijke mate veroorzaakt door interne doorbelaste rentes in 2015.

Bestuurdersbeloningen

De informatie over de beloning van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is opgenomen in noot [24] van de geconsolideerde jaarrekening 2015.

Arnhem, 25 februari 2016

Raad van Bestuur

De heer P.C. Molengraaf (voorzitter)

De heer M.R. van Lieshout

Mevrouw I.D. Thijssen

Raad van Commissarissen

De heer E.M. d'Hondt (voorzitter)

De heer J.C. van Winkelen

Mevrouw J.G. van der Linde

De heer B. Roetert

Mevrouw A.P.M. van der Veer-Vergeer