Noot 2 Gesegmenteerde informatie

Indeling segmenten

Alliander onderscheidt de volgende te rapporteren segmenten:

  • Netbeheerder Liander;
  • Netwerkbedrijf Endinet;
  • Overig.

Deze indeling heeft plaatsgevonden op basis van de interne rapportagestructuur, in het bijzonder de interne geconsolideerde en gesegmenteerde maandrapportage, het jaarplan en het business plan. Hoewel Endinet per 1 januari 2016 is verkocht (zie onder andere noot [36]), heeft Endinet tot en met 31 december 2015 meegelopen in de interne rapportagestructuur van Alliander.

Netbeheerder Liander vormt het grootste bedrijf binnen de Alliander-groep. Liander zorgt voor de aansluiting en het transport van gas en elektriciteit in Gelderland en in delen van Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Zuid-Holland en is met ruim 80% van de omzet het grootste bedrijfsonderdeel van Alliander.

Netwerkbedrijf Endinet Groep B.V., waarvan netbeheerder Endinet B.V. deel uitmaakt, heeft grotendeels vergelijkbare werkzaamheden als Liander; deze vinden plaats in het verzorgingsgebied Eindhoven en Oost-Brabant. Hoewel Endinet op basis van de kwantitatieve criteria niet apart kwalificeert als een te rapporteren segment heeft de Raad van Bestuur om de volgende redenen besloten Endinet toch als een apart segment te laten rapporteren:

  • met de voormalige aandeelhouders van Endinet is overeengekomen dat Endinet B.V. in elk geval tot medio 2015 als netbeheerder binnen Alliander blijft bestaan;
  • Endinet B.V. blijft als zelfstandige netbeheerder separaat aan onder meer de ACM rapporteren;
  • de afwijkende geografische ligging.

Het segment Overig betreft het geheel van de overige operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals de activiteiten van Liandon, Stam, Alliander AG, nieuwe activiteiten, de staven en de service-units. Liandon levert diensten op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energie-infrastructuren, zowel voor Liander als voor derden. Alliander AG verricht activiteiten op het gebied van netbeheer en openbare (stads)verlichting in Duitsland. Stam is een middelgroot aannemingsbedrijf in Noord-Holland en voert werkzaamheden uit op het gebied van netaanleg en -onderhoud. Deze werkzaamheden vinden plaats in opdracht van derden als ook in opdracht van Liander. Bij de (nieuwe) activiteiten wordt er onder meer gericht geïnvesteerd in elektrische mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam wonen. De stafdiensten en service-units bestaan onder meer uit Shared Services en IT die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van onder andere Liander en Endinet. Deze activiteiten kunnen worden samengevoegd in één segment, omdat ze niet aan de kwantitatieve criteria voldoen om zelfstandig als segment te kwalificeren.

Met uitzondering van staf- en service-units vertonen de overige operationele segmenten vergelijkbare economische kenmerken naar de aard van de producten en diensten en de aard van de productieprocessen, te weten: levering, aanleg, beheer en onderhoud van energiegerelateerde producten en diensten. Andere economische kenmerken in de zin van cliënten en distributiekanalen zijn gelet op de omvang deze overige operationele segmenten niet relevant voor het onderscheiden van te rapporteren segmenten. Omdat verder geen van de overige operationele segmenten voldoet aan kwantitatieve criteria om als zelfstandig te rapporteren segment te kwalificeren, zijn deze operationele segmenten geaggregeerd tot het segment Overig.   

 

Rapportage

Alliander stelt maandelijks een managementrapportage op ten behoeve van de Raad van Bestuur en per kwartaal voor de Raad van Commissarissen. Deze rapportages worden zowel voor de balans als voor de winst-en-verliesrekening met dezelfde waarderingsgrondslagen en rubricering opgesteld als de financiële informatie in de jaarrekening. De Raad van Bestuur beoordeelt de bedrijfsresultaten aan de hand van deze rapportages. De financiële rapportages betreffen met name de geconsolideerde en de segmentinformatie over de operationele kosten. Daarnaast is het bedrijfsresultaat opgenomen op vergelijkbare basis, dat wil zeggen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties. Het bedrijfsresultaat is de resultante van de totale opbrengsten verminderd met de totale kosten.

Onderstaand staat een overzicht van de primaire segmentatie weergegeven. In dit overzicht is tevens de aansluiting met de gerapporteerde cijfers weergegeven.

Toelichting

Algemeen

De externe opbrengsten van Liander en Endinet bestaan voor het merendeel uit de opbrengst van de transport-, aansluit- en meetdienst. In het segment Overig betreffen de externe opbrengsten vooral de verrichte dienstverlening door Liandon en Stam en de opbrengsten van netbeheeractiviteiten in Duitsland. De eliminaties zijn het gevolg van de interne dienstverlening van de stafdiensten, service-units (zoals IT en Shared Services) en Stam aan Liander en Endinet. Deze interne leveringen worden tegen kostprijs geleverd.

Primaire segmentatie

€ miljoen

Netbeheerder Liander

Netwerkbedrijf Endinet

Overig

Eliminaties

Totaal

Herrubricering naar gerapporteerd, bijzondere posten en IFRS 5

Gerapporteerd

Winst-en-verliesrekening

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Bedrijfsopbrengsten

              

Externe opbrengsten

1.567

1.586

101

108

112

103

-

-

1.780

1.797

-100

-68

1.680

1.729

Interne opbrengsten

6

5

-

-

329

308

-337

-313

-

-

-

-

-

-

               

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.573

1.591

101

108

441

411

-337

-313

1.780

1.797

-100

-68

1.680

1.729

               

Bedrijfskosten

              

Kosten van inkoop energie, grond- en hulpstoffen

704

665

14

15

180

145

-77

-67

821

758

-421

-367

400

391

Operationele kosten

554

564

36

39

404

377

-259

-246

735

734

42

-25

777

709

Afschrijvingen en bijzondere waarde- verminderingen

268

250

39

39

70

65

-

-

377

354

-39

-39

338

315

Geactiveerde productie

-308

-304

-6

-6

-163

-137

-

-

-477

-447

303

277

-174

-170

               

Totaal bedrijfskosten

1.218

1.175

83

87

491

450

-336

-313

1.456

1.399

-115

-154

1.341

1.245

               

Bedrijfsresultaat

355

416

18

21

-50

-39

1

-

324

398

15

86

339

484

               

Netto financiële baten/lasten

-103

-105

-9

-8

45

39

1

-

-66

-74

-5

-19

-71

-93

Aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

1

1

-

-

-4

-1

-1

-

-4

-

-

-

-4

-

Belastingen

-62

-78

-2

-3

-

-4

-1

1

-65

-84

-2

-4

-67

-88

               

Resultaat na belastingen uit voortgezette activiteiten

191

234

7

10

-9

-5

-

1

189

240

8

63

197

303

               

Gesegmenteerde activa en verplichtingen

              

Totaal activa

6.448

6.415

508

514

2.609

2.619

-1.907

-1.876

7.658

7.672

68

-

7.726

7.672

Niet-geconsolideerde deelnemingen

-

-

-

-

8

9

-

-

8

9

-

-

8

9

Niet-geconsolideerde joint ventures

1

2

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

1

2

Verplichtingen (lang- en kortlopend)

4.588

4.507

232

245

1.993

2.096

-2.821

-2.755

3.992

4.093

48

-

4.040

4.093

               

Overige gesegmenteerde gegevens

              

Investeringen in materiële vaste activa

429

407

29

28

117

135

-

-

575

570

-

-

575

570

Aantal eigen medewerkers ultimo boekjaar

3.082

3.179

265

293

2.477

2.405

-

-

5.824

5.877

-265

-293

5.559

5.584

Het resultaat na belastingen 2015 is evenals het resultaat na belastingen over 2014 vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V..

Herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten

De herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten betreft de aansluiting tussen de periodieke managementrapportage en de externe rapportage. Voor de externe rapportage wordt het bedrag van de geactiveerde productie € 303 miljoen (2014: € 277 miljoen), begrepen in de kosten van inkoop, grond- en hulpstoffen, geëlimineerd. In de gerapporteerde cijfers wordt Endinet als resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten geclassificeerd. Hierdoor is er in de herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten een correctie toegepast voor Endinet.

Verder worden de bijzondere posten niet in de periodieke managementrapportage opgenomen, maar separaat gerapporteerd. Ten behoeve van de aansluiting naar de externe rapportage (kolom gerapporteerd) dienen de bijzondere posten te worden opgenomen. Voor een toelichting op de bijzondere posten wordt verwezen naar het hoofdstuk 'Aandeelhouders en investeerders' van het jaarverslag.

Daarnaast wordt ingevolge IFRS 5 alleen het geconsolideerde netto resultaat van Endinet separaat in de winst-en-verliesrekening van Alliander verantwoord als resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. In de interne rapportage worden de afzonderlijke winst-en-verliesrekening posten over het gehele jaar gerapporteerd, waarbij geen rekening is gehouden met het stoppen met afschrijven op de vaste activa vanaf 24 maart 2015. Het verschil met de gerapporteerde winst-en-verliesrekening van Alliander, waarin Endinet niet is verantwoord, is verwerkt in de kolom Herrubricering naar gerapporteerd, bijzondere posten en IFRS 5.  

Gesegmenteerde activa en verplichtingen

De bedragen in de kolom eliminaties bij totaal activa betreffen met name de eliminaties van de deelnemingen in Liander en Endinet. De eliminaties bij de post verplichtingen hebben betrekking op de rekening-courant verhoudingen tussen de dochterondernemingen en Alliander. Binnen de Alliander-groep is sprake van concernfinanciering, waarbij de externe verhoudingen op centraal niveau worden verantwoord. Alle dochterondernemingen hebben een rekening-courant verhouding met Alliander. Er zijn geen niet-gealloceerde activa en passiva.

Geografische segmentatie

 

Externe opbrengsten

Materiële vaste activa

Immateriële vaste activa

Niet geconsolideerde deelnemingen en joint ventures

€ miljoen

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Nederland

1.643

1.696

5.850

6.178

279

321

9

11

Buitenland

37

33

49

40

1

1

-

-

         

Totaal

1.680

1.729

5.899

6.218

280

322

9

11

De categorie buitenland heeft volledig betrekking op de activiteiten in Duitsland en België.