Noot 4 Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

€ miljoen

Goodwill

Overige immateriële activa

Totaal

Per 1 januari 2014

   

Aanschafwaarde

500

12

512

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-187

-2

-189

    

Boekwaarde per 1 januari 2014

313

10

323

    

Mutaties 2014

   

Investeringen

1

1

2

Deconsolidatie CDMA

-

-5

-5

Investeringen in joint operation CDMA

-

3

3

Afschrijvingen

-

-1

-1

Totaal

1

-2

-1

    

Stand per 31 december 2014

   

Aanschafwaarde

501

11

512

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-187

-3

-190

    

Boekwaarde per 31 december 2014

314

8

322

    

Mutaties 2015

   

Investeringen

-

-

-

Afschrijvingen

-

-1

-1

Herrubricering activa aangehouden voor verkoop

-36

-5

-41

Totaal

-36

-6

-42

    

Stand per 31 december 2015

   

Aanschafwaarde

465

4

469

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-187

-2

-189

    

Boekwaarde per 31 december 2015

278

2

280

In 2015 zijn er geen investeringen geweest. De goodwill gealloceerd aan Endinet is geherrubriceerd naar activa aangehouden voor verkoop.

De investering in 2014 in goodwill heeft betrekking op de acquisitie van het gasnet in Heinsberg. In december 2013 heeft Alliander AG met EWV Energie- und Wasserversorgung GmbH overeenstemming bereikt omtrent de aankoop van het gasnet in de gemeente Heinsberg met ingang van 1 januari 2014. Hiervoor was in 2012 de concessie verworven. De koopprijs van het gasnet bedraagt € 10 miljoen en is begin januari 2014 voldaan. In deze transactie is € 1 miljoen goodwill begrepen; deze is gealloceerd aan het segment Overige.

Voor een toelichting op de mutaties in 2014 inzake CDMA zie noot [5].

Allocatie van goodwill naar segment

€ miljoen

2015

2014

Liander

277

277

Endinet

-

36

Overig

1

1

   

Totaal

278

314

De post goodwill op de regel Liander heeft voor € 209 miljoen betrekking op elektriciteits- en gasnetwerken en is ontstaan bij de inbreng van de netwerken ten tijde van het ontstaan van n.v. Nuon in 1999. Het restant van € 68 miljoen is voor € 61 miljoen te relateren aan de aankoop in 2010 van Endinet en voor € 7 miljoen aan Stam. De goodwill gealloceerd aan Endinet (€ 36 miljoen) is geherrubriceerd naar activa aangehouden voor verkoop. De goodwill gealloceerd aan het segment Overig heeft betrekking op netwerkactiviteiten in Duitsland.

Aan het eind van 2015 zijn testen op bijzondere waardeverminderingen (impairment testen) uitgevoerd op de waarde van de netwerken van Liander en de Duitse netwerken, inclusief de bijbehorende waarde van de goodwill. Hierbij is de bedrijfswaarde als uitgangspunt genomen. De bedrijfswaarde is bepaald op basis van de meest recente business plannen.

In het boekjaar 2015 hanteerde Liander een disconteringsvoet voor belastingen van 5,6% voor de jaren tot en met 2016 en 4,5% vanaf 2017, één en ander aansluitend op de gereguleerde disconteringsvoet. De belangrijkste uitgangspunten die in deze businessplannen zijn opgenomen betreffen het aantal aansluitingen, de meest recente inschattingen van de tarieven en inschattingen voor operationele en andere kosten. Voor een belangrijk deel zijn deze uitgangspunten gebaseerd op ervaringen uit het verleden alsmede op de meest recente gegevens op het gebied van tariefregulering. De businessplannen beslaan een periode van vijf jaar, en de terminal value wordt bepaald aan de hand van de verwachte kasstromen aan het eind van de businessplanperiode. Hierbij wordt een groeipercentage van nul gehanteerd. De terminal value voor gereguleerde activiteiten is gebaseerd op het behalen van het ‘redelijk rendement’ dat een netbeheerder mag realiseren op zijn gestandaardiseerde activawaarde. Daarnaast wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met tijdelijke of structurele synergie-effecten of andere afwijkingen versus het redelijk rendement. Tussen de bedrijfswaarde en de boekwaarde van de netwerken van Liander bestaat een zodanige marge dat de gevoeligheid voor veranderingen in gehanteerde inschattingen en uitgangspunten beperkt is.

Ten aanzien van de Duitse netwerken is de gehanteerde disconteringsvoet afgeleid van de berekeningswijze van de Duitse toezichthouder, uitkomend op een disconteringsvoet voor belastingen van 7,0% voor de jaren tot en met 2018 en 5,7% voor latere jaren (2014: 6,0%). Voor het overige zijn de uitgangspunten hetzelfde als voor Liander. De uitkomst van de impairmenttest op de Duitse netwerken is dat tussen de bedrijfswaarde en de boekwaarde een beperkte ruimte is. De Duitse netwerkactiviteiten zijn evenals in Nederland gereguleerd. Aanpassingen in kosten, disconteringsvoet en investeringen worden verrekend in de tarieven. Veranderingen in gehanteerde inschattingen en uitgangspunten hebben derhalve een beperkt effect op de uitkomst van de impairmentberekening. In 2015 en 2014 hebben geen bijzondere waardeverminderingen plaatsgevonden.