Noot 5 Investeringen in deelnemingen en joint ventures

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

 

Deelnemingen

Joint ventures

Totaal

€ miljoen

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Boekwaarde per 1 januari

9

31

2

1

11

32

       

Mutaties

      

Investeringen

3

3

-

-

3

3

Aandeel in resultaat

-5

-1

1

1

-4

-

Desinvesteringen

-

-23

-

-

-

-23

Bijzondere waardeverminderingen

-1

-

-

-

-1

-

Dividend en overige mutaties

2

-1

-2

-

-

-1

Totaal

-1

-22

-1

1

-2

-21

       

Boekwaarde per 31 december

8

9

1

2

9

11

De post bijzondere waardeverminderingen heeft betrekking op één minderheidsdeelneming en de beëindiging van het belang van Alliander Participaties B.V. in Green-A-Tec B.V. per 4 december 2015. De desinvesteringen in voorgaand jaar hadden betrekking op de verkoop van het  minderheidsbelang in KEMA aan DNV GL Group.

In een aantal deelnemingen heeft Alliander een belang van minder dan twintig procent. Zie ook het
overzicht van 'Dochterondernemingen en overige deelnemingen' in het hoofdstuk 'Overige informatie'.
Echter, gezien de zeggenschapsverhoudingen bij deze deelnemingen is vastgesteld dat er sprake is van
invloed van betekenis en heeft rubricering van deze belangen onder de ‘Investeringen in deelnemingen’
plaatsgevonden.

Aandeel in resultaten uit deelnemingen en joint ventures

 

Deelnemingen

Joint ventures

Totaalresultaat

€ miljoen

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Aandeel in

      

Winst of verlies uit voortgezette activiteiten

-5

-1

1

1

-4

-

Winst of verlies uit beëindigde activiteiten

-

-

-

-

-

-

Niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-

-

-

-

       

Totaalresultaat

-5

-1

1

1

-4

-

Alliander heeft met deelnemingen en joint ventures overeenkomsten afgesloten ter verstrekking van
financierings- en kredietfaciliteiten voor een totaalbedrag per ultimo 2015 van € 32 miljoen (2014: € 28
miljoen). Hiervan is per 31 december 2015 € 24 miljoen opgenomen (2014: € 22 miljoen). In deze
overeenkomsten zijn begrepen converteerbare leningen van € 9 miljoen (2014: € 5 miljoen).

Alliander heeft € 3 miljoen kapitaalsuitbreiding uitgevoerd bij reeds bestaande deelnemingen (Locamation, Plugwise en The New Motion).

Daarnaast bestaat per eind 2015 in dit kader een verplichting van € 16 miljoen uit hoofde van een rekening-courant faciliteit (2014: € 27 miljoen). De leningen en nog niet betaalde rente en aflossing van één van de deelnemingen zijn boekhoudkundig afgewaardeerd naar nihil. Op de in 2014 verstrekte lening aan deze deelneming  is een pandrecht verkregen ter waarde van € 1,6 miljoen. Dit pandrecht (juridische verplichting) vervalt niet omdat lening en kapitaal n.a.v. een bijzondere waardevermindering naar nihil zijn afgewaardeerd.

Toelichting joint operation CDMA

Balans CDMA

€ miljoen

Balans per 6 oktober 2014

Deconsolidatie per 7 oktober 2014

Investering in joint operation per 7 oktober 2014

Investering in joint operation per 31 december 2014

Activa

    

Vaste activa

    

Materiële vaste activa

16

-16

10

19

Immateriële vaste activa

5

-5

3

3

Totaal vaste activa

21

-21

13

22

     

Vlottende activa

9

-

-

2

     

Totaal activa

30

-

-

24

     

Eigen vermogen en verplichtingen

    

Eigen vermogen

9

-9

6

6

Langlopende verplichtingen

-

-

-

11

Kortlopende verplichtingen

21

-21

12

7

     

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

30

-30

18

24

Winst-en-verliesrekening CDMA

€ miljoen

1 januari 2014 -
6 oktober 2014

7 oktober 2014 -
31 december 2014

Totaal 2014

Bedrijfsopbrengsten

7

1

8

Bedrijfskosten

-6

-1

-7

Bedrijfsresultaat

1

-

1

    

Financiele baten en lasten

-1

-

-1

Resultaat voor belastingen

-

-

-

    

Belastingen

-

-

-

Resultaat na belastingen

-

-

-

CDMA Utilities B.V. was tot en met 6 oktober 2014 een 100% dochteronderneming van Alliander. Op 7 oktober 2014 heeft Eneco een 50% belang genomen in de stemgerechtigde aandelen en een 40,72% belang in de winstgerechtigde aandelen. Hiervoor is een bedrag betaald van € 4 miljoen. CDMA werd tot en met 6 oktober 2014 gefinancierd door middel van een rekening-courant faciliteit vanuit Alliander. Met de toetreding van Eneco als aandeelhouder is de rekening-courant financiering vervangen door aandeelhoudersleningen van € 11 miljoen vanuit Alliander en € 8 miljoen vanuit Eneco. De leningen hebben een looptijd van drie jaar en een rente van 1,4%, gebaseerd op de midswap rente, de spread van Alliander en een risico-opslag.

Op basis van de aandeelhoudersovereenkomst wordt CDMA geclassificeerd als een joint operation. In de aandeelhoudersovereenkomst is voorts vastgelegd dat de beide aandeelhouders verantwoordelijk zijn voor de zelf verstrekte leningen.Voor het overige zijn geen bepalingen omtrent de andere balansposten opgenomen. Dit betekent ten behoeve van de consolidatie van de cijfers van Alliander N.V. dat Alliander vanaf 7 oktober 2014 de zelf verstrekte aandeelhouderslening voor 100% in de consolidatie verantwoordt, de Eneco lening in het geheel niet en alle overige balans- en winst-en-verliesrekeningposten voor het aandeel in de winstgerechtigde aandelen (59,28%). Zoals hiervoor is vermeld, is CDMA tot en met 6 oktober 2014 voor 100% in de consolidatie van Alliander verantwoord.

In 2015 zijn geen contractuele wijzigingen en is het risico-profiel hetzelfde als in 2014.