Noot 10 Handelsvorderingen en overige vorderingen

Handels- en overige vorderingen

€ miljoen

2015

2014

Debiteuren, reguliere verkopen

74

 

70

 

Bijzondere waardeverminderingen van debiteuren

-9

 

-10

 

Handelsvorderingen

 

65

 

60

     

Overige vorderingen

 

19

 

22

Overlopende activa

 

154

 

176

     

Boekwaarde per 31 december

 

238

 

258

Ultimo boekjaar bedragen de bijzondere waardeverminderingen van debiteuren € 9 miljoen (2014: € 10 miljoen). De last in de winst-en-verliesrekening over 2015 inzake waardevermindering van debiteuren bedraagt € 1 miljoen (2014: € 2 miljoen). Voor een verdere toelichting hierop wordt verwezen naar het onderdeel kredietrisico van noot [34].