Noot 11 Liquide middelen

Liquide middelen

€ miljoen

2015

2014

Banktegoeden

15

10

Kasgeldleningen

74

157

   

Boekwaarde per 31 december

89

167

Het effectieve interestpercentage op liquide middelen varieert van -0,20% tot 0,17% (2014: 0,00% tot 0,27%). De liquide middelen worden nagenoeg geheel in euro’s aangehouden. Er zijn in 2015 geen gelden in liquide middelen en deposito’s opgenomen waarover Alliander niet de vrije beschikking heeft (2014: nihil).