Noot 13 Rentedragende verplichtingen

Rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2015

2014

Boekwaarde per 1 januari

1.775

1.895

   

Mutaties

  

Nieuwe leningen

481

157

Aflossingen

-590

-284

Valuta-omrekeningsverschillen en overige mutaties

2

7

Totaal

-107

-120

   

Boekwaarde per 31 december

1.668

1.775

De boekwaarde van de langlopende rentedragende verplichtingen, inclusief het kortlopende deel, is als volgt:

Kort- en langlopende rentedragende verplichtingen

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Achtergestelde leningen

8,6%

8,6%

5

5

82

90

Onderhandse en groenleningen

2,1%

2,9%

20

1

13

20

Euro Medium Term Notes

3,7%

3,9%

400

-

1.095

1.494

Euro Commercial Paper

0,4%

0,6%

46

153

-

-

Overig

0,0%

0,0%

-

-

7

12

       

Boekwaarde per 31 december

  

471

159

1.197

1.616

De kortlopende rentedragende verplichtingen, ultimo 2015 € 471 miljoen (2014: € 159 miljoen), bestaan uit het kortlopende deel van de langlopende schulden (met name Euro Medium Term Notes) en de Euro Commercial Paper. Ultimo 2015 was voor een boekwaarde van € 1.495 miljoen (nominaal € 1.500 miljoen) onder het EMTN-programma uitgegeven. De onder het EMTN-programma uitgegeven obligaties zijn genoteerd aan de Amsterdamse en de Luxemburgse beurs. Eind 2015 is in het kader van het ECP-programma voor € 46 miljoen aan kortlopende leningen aangetrokken (2014: € 153 miljoen).

Achtergestelde leningen

Deze leningen hebben een rentevoet van 8 tot 10%. Deze leningen zijn ten opzichte van andere schuldverplichtingen achtergesteld.

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2015

2014

Minder dan 1 jaar

471

159

Tussen 1 en 2 jaar

6

424

Tussen 2 en 3 jaar

6

5

Tussen 3 en 4 jaar

306

6

Tussen 4 en 5 jaar

7

306

Meer dan 5 jaar

872

875

   

Boekwaarde per 31 december

1.668

1.775