Noot 14 Vooruitontvangen opbrengsten

Vooruitontvangen opbrengsten

€ miljoen

2015

2014

Boekwaarde per 1 januari

1.572

1.555

   

Ontvangen

85

80

Amortisatie ten gunste van de winst-en-verliesrekening

-64

-63

Herrubricering verplichtingen aangehouden voor verkoop

-34

-

   

Boekwaarde per 31 december

1.559

1.572

Vooruitontvangen opbrengsten hebben betrekking op de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies. De amortisatietermijnen van de bijdragen in aanleg, investeringspremies en subsidies zijn gelijk aan de afschrijvingstermijnen van de betrokken activa (tussen de 10 en 50 jaar). De herrubricering verplichtingen aangehouden voor verkoop betreft de boekwaarde per 24 maart 2015.