Noot 16 Overige voorzieningen

Overige voorzieningen

€ miljoen

Milieuherstelkosten

Overige voorzieningen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2014

2

122

124

    

Mutaties 2014

   

Dotaties

-

2

2

Onttrekkingen

-1

-4

-5

Vrijval

-1

-127

-128

Valuta- omrekeningsverschillen en overige mutaties

-

8

8

Totaal

-2

-121

-123

    

Boekwaarde per 31 december 2014

-

1

1

    

Mutaties 2015

   

Dotaties

-

3

3

Onttrekkingen

-

-1

-1

Totaal

-

2

2

    

Boekwaarde per 31 december 2015

-

3

3

De overige voorzieningen ultimo 2015 bedragen € 3 miljoen en hebben onder meer betrekking op verlieslatende contracten. Voor een nadere toelichting omtrent de vrijval in 2014 van € 127 miljoen wordt verwezen naar noot [8].