Noot 18 Handelsschulden en overige te betalen posten

Handelsschulden en overige te betalen posten

€ miljoen

2015

2014

Handelsschulden

68

32

Vooruitfacturaties op onderhanden werk

6

6

Overige schulden

59

65

   

Boekwaarde per 31 december

133

103