Noot 19 Leases

In onderstaande tabellen voor vorderingen en verplichtingen uit hoofde van leases zijn voor 2015 en 2014 de cijfers van Endinet niet meegenomen.

Vorderingen uit hoofde van financiële leases

Alliander heeft per eind 2015 en 2014 geen vorderingen uit hoofde van financiële leases. 

Vorderingen uit hoofde van operationele leases

De niet uit de balans blijkende totale, toekomstige, minimale leaseontvangsten uit hoofde van niet-opzegbare operationele leases zijn als volgt:

Vorderingen uit hoofde van operationele leases

€ miljoen

2015

2014

Binnen 1 jaar

24

24

Tussen 1 en 5 jaar

98

99

Meer dan 5 jaar

75

85

   

Totaal per 31 december

197

208

De operationele leases hebben ultimo 2015 met name betrekking op de verhuur van transformatoren, laadpalen en de onderverhuur van een tweetal warmtenetten aan N.V. Nuon Warmte, onderdeel van N.V. Nuon Energy.

Leaseverplichtingen

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen
1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2015

    

Toekomstige minimale leaseverplichtingen

11

43

238

292

Toekomstige financieringslasten op financiële leases

-12

-49

-69

-130

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-1

-6

169

162

     

Stand per 31 december 2014

    

Toekomstige minimale leaseverplichtingen

10

39

223

272

Toekomstige financieringslasten op financiële leases

-11

-43

-73

-127

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-1

-4

150

145

De verplichtingen uit hoofde van financiële leases ultimo 2015 en ultimo 2014 hebben voornamelijk betrekking op een verplichting betreffende twee cross border leasetransacties (zie noot [2]).

De totale, toekomstige, minimale leaseverplichtingen uit hoofde van operationele leases zijn als volgt:

Verplichtingen uit hoofde van operationele leases

€ miljoen

2015

2014

Binnen 1 jaar

23

21

Tussen 1 en 5 jaar

35

36

Meer dan 5 jaar

5

4

   

Totaal per 31 december

63

61

Alliander heeft verplichtingen uit hoofde van operationele leases inzake gebouwen, ruimtes, telecommunicatieverbindingen en bedrijfsauto’s.

In de onderstaande tabel zijn de met operationele leasecontracten samenhangende kosten gedurende het verslagjaar weergegeven.

Operationele leasecontracten samenhangende kosten

€ miljoen

2015

2014

Operationele leases

28

26

Bijkomende service en dienstverlening

19

20

   

Totaal per 31 december

47

46

De operationele leases hebben betrekking op de zuivere bedragen voor minimale en voorwaardelijke leasebetalingen. De aanvullende dienstverlening heeft betrekking op de bij deze contracten verstrekte diensten voor onderhoud, beheer, brandstoffen, verzekeringen e.d..