Noot 33 Activa en passiva aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten

Op 24 maart 2015 hebben Alliander en Enexis een overeenkomst op hoofdlijnen ondertekend inzake de transactie waarbij Enexis B.V. het Aktivabedrijf Enexis Friesland B.V. verkoopt aan Alliander en Alliander op zijn beurt Endinet Groep B.V. verkoopt aan Enexis. Op 27 juli 2015 is hiervoor de Sale and Purchase Agreement (SPA) getekend en de transactie is op 1 januari 2016 geëffectueerd. Met de ondertekening van de overeenkomst op hoofdlijnen wordt voldaan aan de voorwaarden van IFRS 5 voor een classificatie van Endinet in de geconsolideerde balans van Alliander als 'aangehouden voor verkoop' vanaf 24 maart 2015 en in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening als sprake van beëindigde bedrijfsactiviteiten. De 'aangehouden voor verkoop' classificatie houdt in dat vanaf 24 maart 2015 alle activa en verplichtingen van Endinet in de geconsolideerde balans van Alliander zijn geherrubriceerd naar de balansrekeningen ‘activa aangehouden voor verkoop’ en ‘verplichtingen die samenhangen met de activa aangehouden voor verkoop’. Voorts wordt vanaf 24 maart 2015 niet meer afgeschreven op de activa van Endinet. Het financiële effect bedraagt € 29 miljoen (VpB-effect is € 7 miljoen). Daarnaast worden eerst alle intercompany posities tussen Alliander en Endinet geëlimineerd, voordat verantwoording als 'aangehouden voor verkoop' en 'beëindigde bedrijfsactiviteiten' plaatsvindt.

De classificatie als beëindigde bedrijfsactiviteiten betekent dat het geconsolideerde netto resultaat van Endinet Groep in de winst-en-verliesrekening van Alliander is verantwoord. Voor vergelijkingsdoeleinden is dit ook toegepast op de cijfers over 2014 van Alliander.

Balans

Winst- en verliesrekening

€ miljoen

2015

2014

Netto-omzet

95

 

102

 

Overige baten

5

 

6

 
     

Totaal bedrijfsopbrengsten

 

100

 

108

     

Bedrijfskosten

    

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

-14

 

-15

 

Personeelskosten

-21

 

-21

 

Externe personeelskosten

-2

 

-4

 

Overige bedrijfskosten

-8

 

-10

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-45

 

49

 
     

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-9

 

-39

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

5

 

6

 

Totaal bedrijfskosten

 

-49

 

-82

     

Bedrijfsresultaat

 

51

 

26

Financiële baten

 

-

 

-

Financiële lasten

 

-

 

-

Resultaat voor belastingen

 

51

 

26

Belastingen

 

-13

 

-7

Resultaat na belastingen

 

38

 

20

De post activa 'aangehouden voor verkoop' heeft ultimo 2014 betrekking op een hoogspanningsnet in midden Nederland (€ 9 miljoen). De verkoop van dit 150kV hoogspanningsnet is nog een gevolg van de wettelijke verplichting waarbij de regionale netbeheerders de hoogspanningsnetten van 110kV en hoger dienen over te dragen aan de landelijke netbeheerder TenneT. Echter, ultimo 2015 is vastgesteld dat deze verkoop niet binnen één jaar zal plaatsvinden, zodat per 31 december 2015 geen sprake meer is van een actief 'aangehouden voor verkoop'.

Bij dit actief zijn geen langlopende verplichtingen die samenhangen met de vaste activa 'aangehouden voor verkoop'. In 2014 is geen sprake van beëindigde bedrijfsactiviteiten.