Waarderingsgrondslagen

Waarderingsgrondslagen

Alliander N.V. is een naamloze vennootschap die statutair is gevestigd in Arnhem.
Deze jaarrekening 2015 is op 22 februari 2016 ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur en door de leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen zal de jaarrekening ter vaststelling voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 7 april 2016.

De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waarderingen en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.

Op grond van artikel 402 Titel 9 Boek 2 BW is in de enkelvoudige jaarrekening een verkorte winst-en-verliesrekening opgenomen.

Samenstelling groep

Alliander N.V. is een naamloze vennootschap die statutair is gevestigd in Arnhem. De belangrijkste activiteiten van Alliander en zijn 100% dochterondernemingen (hierna aangeduid als ‘Alliander’, de ‘Alliander-groep’, ‘de groep’ of vergelijkbare aanduidingen) omvatten het beheer van elektriciteits- en gasnetwerken in ongeveer een derde van Nederland en het leveren van netwerk gerelateerde diensten.

De dochterondernemingen Liander en Endinet zijn eigenaar van, en voeren het beheer over de regionale gas- en elektriciteitsnetwerken in Gelderland, Friesland, Noord-Holland en delen van Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Brabant. Overeenkomstig de Elektriciteitswet 1998 (E-wet) en Gaswet (G-wet) zijn het beheer van de netten en de regionale distributie van energie een exclusieve verantwoordelijkheid van de netbeheerder. Liandon levert diensten op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energie-infrastructuren. Alliander AG verricht activiteiten op het gebied van netbeheer en openbare (stads)verlichting in Duitsland. Dochteronderneming Stam is een middelgroot aannemingsbedrijf in Noord-Holland en voert werkzaamheden uit op het gebied van netaanleg en -onderhoud. Alliander Telecom N.V. en de joint operation CDMA Utilities B.V. zijn actief op het vlak van data-communicatie voor de groep. Met de in de afgelopen jaren opgerichte dochterondernemingen, waaronder Allego, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling en Hoom, Smart Connections, Mpare Smart Society Services en Energy Exchange Enablers, initieert en faciliteert Alliander ontwikkelingen en activiteiten op het vlak van verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. De toename van duurzame, meer decentrale energieopwekking stelt eisen aan de energie-infrastructuur en betekent een uitdaging voor netwerkbedrijven. Alliander ziet het als zijn taak, samen met andere partijen, die verduurzaming te faciliteren tegen acceptabele maatschappelijke kosten.

Verkoop Endinet en aankoop netten in Friesland/Noordoostpolder

Op 24 maart hebben Alliander en Enexis een overeenkomst op hoofdlijnen ondertekend over de ruil van regionale energienetwerken. In deze overeenkomst zijn randvoorwaarden en condities voor de ruil vastgelegd, waaronder de precieze afgrenzing van de te ruilen netwerken, activiteiten en belangrijke afspraken inzake de vervolgstappen.

Op 27 juli is de overeenkomst (SPA) ondertekend om per 1 januari 2016 netwerkgebieden van Enexis in Friesland en Noordoostpolder (Aktivabedrijf Enexis Friesland B.V., hierna AEF B.V.) te kopen en op hetzelfde moment de netwerkgebieden in de regio Eindhoven en Zuidoost- Brabant (Endinet Groep B.V) te verkopen. Alliander verkoopt de aandelen van Endinet Groep B.V. aan Enexis en koopt de aandelen van AEF B.V. (netwerken in Friesland en de Noordoostpolder) van Enexis onder bijbetaling door Enexis van € 365 miljoen.

Bij AEF gaat het om 51.000 elektriciteits- en 196.000 gasaansluitingen in Friesland en 28.000 elektriciteits- en 27.000 gasaansluitingen in de Noordoostpolder. De netten van AEF liggen midden in het Liander verzorgingsgebied, waardoor een efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk is. Deze aankoop is daarnaast volledig in lijn met het strategisch kader per gebied of regio één en dezelfde netbeheerder voor elektriciteit en gas te hebben.

Alliander heeft per 1 januari 2016 de volledige zeggenschap over AEF B.V. verworven en zal die vennootschap vanaf deze datum in de groepscijfers van Alliander consolideren. Met ingang van 1 januari 2016 heeft Enexis de volledige zeggenschap over Endinet Groep B.V.. Vanaf deze datum zal Endinet Groep B.V. niet meer worden meegenomen in de consolidatie van Alliander.  

Voor de financiële cijfers per 31 december 2015 betekent dit dat conform de 'aangehouden voor verkoop' classificatie (IFRS 5) de activa en verplichtingen van Endinet Groep B.V. vanaf 24 maart 2015 in de balans worden geclassificeerd als Activa en Passiva aangehouden voor verkoop. Daarnaast is het netto resultaat van Endinet in de winst-en-verliesrekening zichtbaar op de regel Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten. Voorts wordt conform de 'aangehouden voor verkoop'-classificatie (IFRS 5) vanaf 24 maart 2015 voor de geconsolideerde cijfers van Alliander niet meer afgeschreven op de activa van Endinet Groep. Daarnaast worden eerst alle intercompany posities tussen Alliander en Endinet geëlimineerd, voordat verantwoording als 'Aangehouden voor verkoop' en 'Beëindigde bedrijfsactiviteiten' plaatsvindt. De classificatie als beëindigde bedrijfsactiviteiten betekent dat het geconsolideerde netto resultaat van Endinet Groep zichtbaar in de winst-en-verliesrekening van Alliander is verantwoord. Voor vergelijkingsdoeleinden is dit ook toegepast op de cijfers over 2014 van Alliander.

Aangezien sprake is van een transactie per 1 januari 2016 (gebeurtenis na balansdatum), die echter heeft plaatsgevonden vóór het publiceren van de jaarcijfers, betekent dit dat ingevolge de aankoop van AEF B.V. verkoop van Endinet worden verantwoord in de jaarrekening 2015 als gebeurtenis na balansdatum. Deze volledig vereiste toelichting van IFRS 3 is opgenomen in noot [36]. Beide transacties hebben geen effect op de cijfers 2015, maar zullen worden verantwoord in het verslagjaar 2016.

Minderheidsbelangen van derden

Alliander kent een minderheidsbelang van derden in de activiteiten van de groep. Dit betreft een belang van 5% van de Gemeente Nijmegen in Indigo B.V., een dochteronderneming van Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling. Zie Noot [12].