Analyse per segment

Algemeen

Met ingang van het verslagjaar 2010 past Alliander IFRS 8 (Operating segments) toe. Alliander onderscheidt de volgende segmenten:

  • Netbeheerder Liander;
  • Netwerkbedrijf Endinet;
  • Overige activiteiten binnen de Alliander-groep.

In onderstaande tabel zijn per gerapporteerd segment de cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties vermeld. Deze resultaten sluiten direct aan op de periodieke interne rapportage. Bij deze interne rapportagestructuur wordt geen rekening gehouden met de classificatie voor Endinet als 'aangehouden voor verkoop'. Dit betekent dat Endinet wordt meegeconsolideerd in de cijfers van Alliander en dat ook de afschrijvingen niet zijn stopgezet. Het gevolg is dat het resultaat van de segmenten afwijkt van het bedrijfsresultaat zoals verantwoord in de winst-en-verliesrekening. Voor een uitgebreide toelichting op de rapportage van de segmenten wordt verwezen naar noot [2] van de jaarrekening.

Primaire segmentatie

 

Netbeheerder Liander

Netwerkbedrijf Endinet

Overig

Eliminaties

Totaal

€ miljoen

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Bedrijfsopbrengsten

          

Externe opbrengsten

1.567

1.586

101

108

112

103

-

-

1.780

1.797

Interne opbrengsten

6

5

-

-

329

308

-337

-313

-

-

Bedrijfsopbrengsten

1.573

1.591

101

108

441

411

-337

-313

1.780

1.797

           

Bedrijfskosten

          

Bedrijfskosten

1.218

1.175

83

87

491

450

-336

-313

1.456

1.399

           

Bedrijfsresultaat

355

416

18

21

-50

-39

1

-

324

398

Netbeheerder Liander

Het segment Netbeheerder Liander betreft de juridische entiteit Liander N.V., die als aangewezen netbeheerder binnen het netwerkbedrijf Alliander zorg draagt voor de wettelijke beheerstaak over kabels, leidingen en toebehoren in Gelderland en delen van Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland. Liander zorgt voor de aansluiting van klanten op de energie-infrastructuur en voor de distributie naar die klanten van elektriciteit en gas. De externe opbrengsten over het jaar 2015 zijn ten opzichte van 2014 gedaald met € 19 miljoen naar € 1.567 miljoen. Deze daling is vooral het gevolg van lagere gereguleerde tarieven in 2015. De bedrijfskosten zijn gestegen met € 43 miljoen, met name een gevolg van een stijging van de kosten voor precario en inkoop transport. Het bedrijfsresultaat is in vergelijking met 2014 € 61 miljoen lager uitgekomen op € 352 miljoen.

Netwerkbedrijf Endinet

Het segment Netwerkbedrijf Endinet betreft Endinet Groep B.V., waaronder netbeheerder Endinet B.V.. De externe bedrijfsopbrengsten over 2015 bedragen € 101 miljoen, een daling van € 7 miljoen ten opzichte van 2014. Deze daling is veroorzaakt door lagere gereguleerde tarieven. De bedrijfskosten zijn uitgekomen op € 83 miljoen (2014: € 87 miljoen). Het bedrijfsresultaat over 2015 bedraagt € 18 miljoen (2014: € 21 miljoen).

Overig

Het segment Overig betreft het geheel van de overige operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals de activiteiten van Liandon, Stam, Alliander AG, nieuwe activiteiten, de staven en de service-units. De externe bedrijfsopbrengsten over het jaar 2015 zijn ten opzichte van 2014 gestegen met € 9 miljoen naar € 112 miljoen. Deze stijging is het gevolg van onder meer een hogere omzet bij Liandon en door nieuwe activiteiten. Het bedrijfsresultaat over het jaar 2015 bedraagt € 50 miljoen negatief (2014: € 39 miljoen negatief). De daling wordt met name veroorzaakt door nieuwe activiteiten.

Hieronder is in verkorte vorm de balans per 31 december 2015 opgenomen.