Balans

Onderstaand worden de significante mutaties in de balans per 31 december 2015 toegelicht ten opzichte van de situatie per 31 december 2014. Voor de uitgebreide toelichting op de balansposten wordt verwezen naar de jaarrekening.

Endinet geclassificeerd als aangehouden voor verkoop

Zoals eerder in dit hoofdstuk is vermeld, is Endinet vanaf 24 maart 2015 geclassificeerd als 'aangehouden voor verkoop'. Dit houdt in dat alle activa en verplichtingen van Endinet vanaf 24 maart 2015 zijn geherrubriceerd naar de balansrekeningen Vaste activa en 'Verplichtingen aangehouden voor verkoop'. Hetzelfde geldt voor de goodwill van € 36 miljoen op de balans van Alliander met betrekking tot Endinet. De specificatie ultimo 2015 van deze balansposten is als volgt:

Activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop

Vaste activa

De vaste activa per 31 december 2015 zijn, zonder het effect van de herrubricering activa 'aangehouden voor verkoop' ten opzichte van 31 december 2014, met bijna € 300 miljoen gestegen. Deze stijging komt met name voort uit hogere investeringen in de netten ten opzichte van de bijbehorende afschrijvingen en investeringen in telecomnetten en meters.

Vlottende activa

De vlottende activa zijn in vergelijking met de stand per 31 december 2014 en exclusief het 'aangehouden voor verkoop' effect met € 229 miljoen gedaald naar € 406 miljoen. De daling is vooral veroorzaakt door de contractuele beëindiging van een voor verkoop beschikbare belegging in schuldpapier en de daling van het saldo kasgeldleningen.

Activa aangehouden voor verkoop

De 'activa aangehouden voor verkoop' hebben ultimo 2015 volledig betrekking op de verkoop van Endinet per 1 januari 2016. Het bedrag ultimo 2014 heeft betrekking op een hoogspanningsnet in Noord-Holland. Gezien de vertraging bij laatstbedoelde verkoop zijn deze activa in 2015 geherrubriceerd naar de materiele vaste activa.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen per 31 december 2015 is ten opzichte van het niveau per 31 december 2014 met € 107 miljoen gestegen naar € 3.686 miljoen. Deze stijging is hoofdzakelijk veroorzaakt door het netto-resultaat over 2015 van € 235 miljoen minus het uitgekeerde dividend in 2015 met betrekking tot het verslagjaar 2014 (€ 125 miljoen). Voor een overzicht van de mutaties wordt verwezen naar noot [12] van de jaarrekening.

Lang-en kortlopende verplichtingen

De langlopende verplichtingen zijn ten opzichte van 31 december 2015 afgenomen met ruim € 300 miljoen. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van de herrubricering van een deel van de EMTN-portefeuille (€ 400 miljoen nominaal) naar de kortlopende schulden in verband met de contractuele aflossing in 2016.
De kortlopende verplichtingen per 31 december 2015 zijn ten opzichte van de stand ultimo 2014 met bijna € 300 miljoen gestegen naar € 709 miljoen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de hiervoor genoemde herrubricering van een deel van de EMTN-portefeuille, deels gecompenseerd door de aflossing van ECP in 2015.

Verplichtingen aangehouden voor verkoop

De 'verplichtingen aangehouden voor verkoop' hebben ultimo 2015 volledig betrekking op de verkoop van Endinet per 1 januari 2016.

Hieronder is een samenvatting opgenomen van het kasstroomoverzicht over 2015.

Kasstroom

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

2015

2014

Kasstroom uit operationele activiteiten

513

623

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-492

-410

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-99

-201

   

Totaal kasstroom

-78

12

Voor het jaar 2015 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 513 miljoen ten opzichte van € 623 miljoen in 2014. De daling ten opzichte van 2014 met € 110 miljoen wordt met name veroorzaakt door een daling van het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten en fair value onder meer een gevolg van de daling van de gereguleerde tarieven en de stijging van de kosten voor precario.

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2015 € 492 miljoen en is hiermee € 82 miljoen hoger ten opzichte van 2014. De per saldo lagere uitgaande kasstroom in 2014 wordt veroorzaakt door de positieve kasstromen als gevolg van de verkoop in 2014 van het belang in KEMA aan DNV GL Group (€ 80 miljoen) en de partiële verkoop van CDMA Utilities aan Eneco (€ 4 miljoen).

De kasstroom met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa bedraagt € 575 miljoen en is hiermee nagenoeg gelijk aan 2014 (€ 570 miljoen). De van derden ontvangen bijdragen in investeringen bedragen in 2015 € 85 miljoen en zijn hiermee iets hoger dan vorig jaar (€ 80 miljoen).

Ten opzichte van 2011 zijn de investeringen gestegen met € 100 miljoen, een stijging van ruim 21%. Naast de toegenomen investeringen in de netten en meters is sprake van een toename van de overige investeringen. Dit betreft onder meer een stijging van de investeringen in telecomnetwerken (zowel op het gebied van glasvezelnetwerken als mobiele communicatienetwerken voor dataverkeer) en investeringen door de diverse activiteiten ter bevordering van de energietransitie. In 2015 was daarnaast sprake van investeringen in gebouwen als gevolg van de renovatie van het duurzame en energiepositieve kantoor in Duiven.

De financieringskasstroom over het jaar 2015 bedraagt € 99 miljoen negatief (2014: € 201 miljoen negatief). De negatieve kasstroom wordt in 2015 met name veroorzaakt door de aflossing van Euro Commercial Paper (ECP-leningen) van € 112 miljoen en dividenduitkering (€ 125 miljoen), terwijl de opbrengst van de contractuele aflossing van voor verkoop beschikbare effecten ( €141 miljoen) de kasstroom positief hebben beïnvloed.

Vrije kasstroom

De vrije kasstroom over het jaar 2015 is uitgekomen op € 21 miljoen ten opzichte van een inkomende vrije kasstroom over 2014 van € 213 miljoen. De daling ten opzichte van 2014 met € 192 miljoen wordt geheel verklaard door een lagere kasstroom uit operationele activiteiten en de ontvangst van € 80 miljoen in 2014 als gevolg van de verkoop van de KEMA-aandelen.

Reconciliatie vrije kasstroom

€ miljoen

2015

2014

Kasstroom uit operationele activiteiten

513

623

(Des-)investeringen in vaste activa

-577

-490

Bijdrage investeringen van derden

85

80

   

Vrije kasstroom

21

213