Gebeurtenissen na balansdatum

Zoals hiervoor in dit hoofdstuk is vermeld, is de transactie waarbij Enexis Holding haar netwerkgebieden in Friesland en Noordoostpolder (Aktivabedrijf Enexis Friesland B.V., hierna AEF B.V.) verkoopt aan Alliander en Alliander op zijn beurt Endinet Groep verkoopt aan Enexis, op 1 januari 2016 geëffectueerd. In het kader van deze transactie heeft Enexis € 365 miljoen bijbetaald aan Alliander, gezien de grotere relatieve omvang van Endinet ten opzichte van AEF B.V.

Onder IFRS is sprake van twee separate transacties, te weten:

  1. de verkoop van Endinet en
  2. de aankoop van AEF B.V.

Ten behoeve van het vaststellen van het boekresultaat op de verkoop dient de reële waarde van Endinet te worden vastgesteld. Voor AEF B.V. geldt dit eveneens, aangezien onder IFRS een verplichte allocatie moet plaatsvinden van deze waarde aan de afzonderlijke overgenomen activa en passiva.

Het proces van het vaststellen van de reële waarde zal de komende maanden worden afgerond, onder meer vanwege het feit dat ook de jaarcijfers 2015 van zowel Endinet als AEF B.V. nog moeten worden vastgesteld. De hieronder vermelde cijfers hebben dan ook een voorlopig karakter. Het feit dat beide transacties op 1 januari 2016 hebben plaatsgevonden betekent dat deze in de cijfers van 2016 verwerkt worden. Daarnaast dienen deze transacties op grond van bepalingen in IFRS al in de jaarrekening 2015 toegelicht te worden als gebeurtenis na balansdatum.

De voorlopige reële waarde van Endinet is vastgesteld op € 705 miljoen. Na aftrek van de te verkopen activa en passiva en verplichtingen uit hoofde van de verkoopovereenkomst heeft dit geleid tot een voorlopig boekresultaat van € 173 miljoen. Zoals hiervoor vermeld, wordt dit resultaat in 2016 verantwoord in de cijfers.

De voorlopige reële waarde van AEF B.V. bedraagt € 340 miljoen. Na eveneens de voorlopige allocatie van de activa en passiva van dit bedrijf, resteert een voorlopig te verantwoorden goodwill in de boeken van Alliander van € 11 miljoen.

Voor een uitgebreide toelichting op deze transactie zie noot [36] van de jaarrekening.