Hoe financiën en duurzaamheid samen gaan

Financieel beleid en dialoog met stakeholders

Onze financiële positie stelt ons in staat om te blijven investeren in onze netten, flexibel te zijn en de onderneming te laten groeien. Hierdoor kunnen wij onze strategie ten uitvoer brengen en een faciliterende rol spelen in de energietransitie. Ons financieel beleid is in hoofdzaak gericht op het handhaven van minimaal een solide A rating profiel.

We zien dat naast een solide financieel beleid duurzaamheidsoverwegingen een steeds grotere rol gaan spelen in de overwegingen van aandeelhouders en overige investeerders. Alliander onderschrijft dit belang en de eigen duurzaamheidsdoelstellingen spelen daarmee ook een prominentere rol in de eigen interne sturing.

Open dialoog

Alliander voert een actief beleid om een open en constructieve dialoog te onderhouden met aandeelhouders, obligatiehouders, financiële instellingen, kredietbeoordelaars, duurzaamheidsbeoordelaars, analisten en pers. We proberen alle stakeholders zo goed en tijdig mogelijk van relevante financiële, duurzaamheidsinformatie en andere gegevens te voorzien, onder meer via verslagen, berichtgeving en bijeenkomsten.

Financieel Beleid

Financieel kader

Het financiële kader van Alliander wordt gevormd door de ratio’s FFO/nettoschuldpositie, rentedekking, nettoschuldpositie/(nettoschuldpositie + eigen vermogen) en solvabiliteit. Deze ratio's alsmede de normen hierbij hebben een relatie tot het verkrijgen/behouden van een solide A-rating profiel op een stand-alone basis. Afwijkend van IFRS wordt voor de berekening van de ratio's de in 2013 uitgegeven achtergestelde eeuwigdurende obligatielening voor 50% als eigen vermogen en voor 50% als vreemd vermogen aangemerkt. Voor de berekening van de ratio's wordt geen rekening gehouden met de 'aangehouden voor verkoop'-classificatie (IFRS 5) voor de Endinet Groep.

Ratio's op basis van financieel beleid Alliander

 

Norm

31 december 2015

31 december 2014

FFO / nettoschuldpositie1

> 20%

28,1%

34,0%

Rentedekking2

> 3,5

7,6

7,6

Nettoschuldpositie / (nettoschuldpositie + eigen vermogen)

< 60%

34,3%

33,6%

Solvabiliteit3

> 30%

55,7%

53,6%

Per 31 december 2015 bedraagt de ratio FFO/nettoschuldpositie 28,1% (ultimo 2014: 34,0%) ten opzichte van een minimum van 20%. De daling is hoofdzakelijk het gevolg van een daling van het vergelijkbare bedrijfsresultaat en een hogere nettoschuldpositie.

Per 31 december 2015 is de ratio rentedekking uitgekomen op 7,6 en is hiermee gelijk aan de score ultimo 2014. Er is sprake van een daling van het vergelijkbare bedrijfsresultaat welke volledig wordt gecompenseerd door lagere rentelasten. In het financieel beleid van Alliander is geformuleerd dat deze ratio minimaal 3,5 dient te bedragen.

De ratio nettoschuldpositie/(som nettoschuldpositie en eigen vermogen) bedraagt per 31 december 2015 34,3% (ultimo 2014: 33,6%). Conform het financieel beleid van Alliander mag deze ratio maximaal 60% bedragen.

De ratio solvabiliteit bedraagt per 31 december 2015 55,7% (ultimo 2014: 53,6%) ten opzichte van een minimum van 30%. De stijging ten opzichte van 2014 wordt met name veroorzaakt door een stijging van het eigen vermogen ten opzichte van gelijkblijvende totale activa exclusief gepassiveerde bijdragen.

Dividendbeleid

Het dividendbeleid (als onderdeel van het financieel beleid) voorziet in een uitkering van maximaal 45% van de winst na belastingen, gecorrigeerd voor bijzondere posten die niet hebben geleid tot kasstromen, tenzij de door de toezichthouders vereiste investeringen of financiële criteria een hoger winstinhoudingspercentage vereisen en tenzij na uitkering van dividend de solvabiliteit lager uitkomt dan 30%.

Investeringsbeleid

Het investeringsbeleid past binnen het financieel beleid en maakt onderdeel uit van de strategie van Alliander. Dit beleid bevat elementen als reguleringseisen voor de investeringen in het gereguleerde domein, onder andere veiligheid en betrouwbaarheid, en het realiseren van een adequate investeringsvergoeding. Reguliere investeringsvoorstellen worden getoetst aan minimum rendementseisen en aan criteria opgenomen in het financieel beleid. Innovaties worden vanuit de Raad van Bestuur beoordeeld. Behalve aan kwantitatieve eisen moeten investeringsvoorstellen ook voldoen aan kwalitatieve vereisten. Overigens dient te worden vermeld dat investeringen in het gereguleerde domein in beginsel voortvloeien uit de wettelijke taken van de netbeheerders.

Stakeholderdialoog

Aandeelhouders

Alle aandelen van Alliander zijn direct of indirect in handen van Nederlandse provincies en gemeenten. Voor een volledig overzicht van alle aandeelhouders wordt verwezen naar de website van www.alliander.com. Het maatschappelijk kapitaal van Alliander N.V. is verdeeld in 350 miljoen aandelen van nominaal € 5. Alle aandelen luiden op naam. Per 31 december 2015 zijn 136.794.964 aandelen geplaatst en volgestort. Contacten met aandeelhouders vinden primair plaats in aandeelhoudersvergaderingen. Daarnaast acht Alliander (bilaterale) contacten tussen de vennootschap en aandeelhouders buiten de aandeelhoudersvergaderingen om van belang. Voor een overzicht van de overlegstructuren met aandeelhouders wordt verwezen naar het hoofdstuk Corporate Governance.

Aandeelhouders van Alliander zijn provincies en gemeenten, waaronder Friesland. Een interview met gedeputeerde Sander de Rouwe.

Hoe is de samenwerking met Alliander gegaan in 2015? Hoe blikt u daarop terug als aandeelhouder?
Als grootaandeelhouders worden we op meerdere momenten per jaar op transparante wijze geïnformeerd door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen over de belangrijkste ontwikkelingen binnen het bedrijf. De lijntjes zijn kort en dat bevalt prima.

Een speciaal dossier dit jaar was de ruilverkaveling, de overdracht van de Friese netten van Enexis naar Alliander. Hoe kijkt u terug op die verandering en het traject?
De uitruil van de netten tussen Alliander en Enexis stond al geruime tijd op de planning. In de aanloop naar de besluitvorming hebben we vooral gekeken naar het behoud van werkgelegenheid en de tariefontwikkeling voor de klanten. In Fryslân waren er veel gemeenten waar beide netbeheerders actief waren. We gaan er van uit dat Alliander en Enexis de nodige synergievoordelen weten te behalen uit deze transactie. De ruilverkaveling per 1 januari 2016 heeft er voor gezorgd dat Liander nu de enige netbeheerder in Fryslân is voor zowel de elektriciteitsnetten als de gasleidingen, uitgezonderd enkele gemeenten in Noordoost Fryslân waar Stedin de gasnetten beheert. Voor een betere aansluiting tussen aandeelhouderschap en bestuurlijke verantwoordelijkheid zou het goed zijn wanneer er ook nog een uitruil met Stedin plaatsvindt.

De energievoorziening verandert. Er zijn duurzame ambities in de regio. Welke rol verwacht u van Alliander de komende jaren?
De energietransitie in Fryslân is in volle gang. Of het nu gaat over zonneweides zoals op Ameland, een windpark in het IJsselmeer, talloze energiecoöperaties en duurzame dorpen. Ook Alliander kan hier een steentje aan bijdragen. Door mee te doen en denken in de planvorming van deze kansrijke initiatieven. Zodat er een breed gedragen business case komt. Dit gebeurt al bij verschillende initiatieven.

Voorstel winstbestemming 2015

De Raad van Bestuur heeft onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgesteld om een bedrag van € 149,8 miljoen toe te voegen aan de overige reserves. Het overige deel van de winst, € 85,0 miljoen, staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit komt overeen met 45% van het resultaat na belastingen, exclusief bijzondere posten na belastingen die niet hebben geleid tot kasstromen in het boekjaar 2015.
Het dividend over 2015 is ten opzichte van 2014 gedaald met € 40 miljoen als gevolg van een lager netto resultaat over 2015.

Institutionele beleggers

Een belangrijk deel van onze vreemd vermogen financiering wordt verstrekt door institutionele obligatiebeleggers, zoals vermogensbeheerders, verzekeraars, pensioenfondsen en banken. Dit zijn internationale professionele partijen. We houden onze huidige en potentiële obligatiebeleggers op de hoogte van de financiële positie en resultaten van Alliander en ontwikkelingen binnen de sector. Hiertoe verzorgt Alliander, in aanvulling op de nakoming van reguliere publicatieverplichtingen, investor relation activiteiten. In dit kader is in maart 2015 een roadshow georganiseerd, waarbij beleggers in Amsterdam, Parijs en London zijn bezocht en geïnformeerd over de financiële resultaten en andere relevante ontwikkelingen. Met hetzelfde doel is in september 2015 een investor call gehouden. Onderwerpen die bij beide gelegenheden aan de orde kwamen betroffen onder andere de energietransitie en de rol van Alliander hierin en de impact op Alliander van de uitruil van netwerken tussen Alliander en Enexis.

Rentedragende leningen

Het aflossingsschema van de rentedragende leningen ultimo 2015 is als volgt:

De bedragen in 2016, 2019, 2022 en 2024 hebben voornamelijk betrekking op de aflossingen van de obligatieleningen. De overige bedragen hebben betrekking op aflossingen van aandeelhoudersleningen en overige leningen. Alliander heeft een EMTN-programma van € 3 miljard. In 2015 hebben geen nieuwe uitgiftes onder het programma plaatsgevonden. Per 31 december 2015 staat voor een boekwaarde van € 1.495 miljoen (nominaal: € 1.500 miljoen) aan obligaties uit. Voor de uitgifte van kortlopend schuldpapier beschikt Alliander over een ECP-programma van € 1.500 miljoen. Binnen het verslagjaar is in totaal voor een tegenwaarde van € 467 miljoen aan in US dollars genomineerd ECP uitgegeven. Dit bedrag is volledig afgedekt in euro's. Ultimo 2015 staat voor een boekwaarde van nominaal € 46 miljoen aan ECP-leningen uit.

Banken

Met zes banken heeft Alliander in het verleden een gecommitteerde back-up kredietfaciliteit van € 600 miljoen afgesloten. Deze faciliteit heeft een looptijd tot en met 13 juli 2018. Een deel van deze faciliteit kan ook worden aangewend voor de uitgifte van cross border lease gerelateerde Letters of Credit. Er is in 2015 geen gebruik gemaakt van deze faciliteit.

Kredietbeoordelaars

Om een goede toegang tot de kapitaal- en geldmarkt te behouden, is het van belang dat bestaande en potentiële financiers goed inzicht hebben in de kredietwaardigheid van Alliander met bijbehorende credit ratings. Het hebben van een credit rating is ook een verplichting onder de door rechtsvoorgangers van Alliander eind jaren 90 aangegane cross border leasecontracten. Alliander heeft credit ratings van S&P en van Moody’s. Deze ratings bestaan uit een lange termijn rating met outlook en een korte termijn rating. De outlook geeft de verwachte verandering in de lange termijn rating aan voor de komende jaren. In het afgelopen jaar heeft een verhoging plaatsgevonden van de lange termijn rating van Moody’s, terwijl de ratings en outlook van S&P ongewijzigd zijn gebleven. De credit ratings zijn ultimo 2015 als volgt:

In het afgelopen jaar heeft Alliander diverse malen contact gehad met de kredietbeoordelaars. Hierbij is onder meer de reguleringssystematiek aan de orde gekomen, evenals de uitruil van de netwerken met Enexis. In juli heeft Moody’s de lange termijn credit rating verhoogd van Aa3 naar Aa2 met stable outlook. De korte termijn rating werd herbevestigd op P-1.

In oktober publiceerde S&P een review van het financieringsinstrument achtergestelde eeuwigdurende obligatielening. Een direct gevolg hiervan was dat van een aantal door verschillende internationale bedrijven uitgegeven leningen van dit type de eigen vermogen weging werd teruggebracht van 50% naar 0%. Het betrof hier ook de door Alliander in November 2013 uitgegeven € 500 miljoen achtergestelde eeuwigdurende lening. Na afweging van de belangen van alle betrokken partijen heeft Alliander besloten om af te zien van een beperkt en specifiek deel van de rechten met betrekking tot deze lening (zie onze website). Hierop heeft S&P de wegingsfactor weer hersteld naar 50%. Zowel de bijstelling als de herstelactie van de wegingsfactor hebben geen effect gehad op de ratings en outlook.

De jaarlijkse reviews vonden plaats in oktober en november. Aan de hand van de hierbij verstrekte recente financiële prestaties en prognoses van Alliander heeft S&P de kredietwaardigheid van Alliander opnieuw bepaald en de bestaande ratings en outlook herbevestigd. Gezien de recente publicatie van Moody’s naar aanleiding van de rating upgrade heeft zij geen nieuwe herbevestiging uitgegeven.