Winst­- en­ verliesrekening over 2015

Het resultaat na belastingen over 2015 bedraagt € 235 miljoen (2014: € 323 miljoen). Het resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties bedraagt € 211 miljoen (2014: € 240 miljoen). Deze daling van € 29 miljoen is het gevolg van een resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten dat door lagere opbrengsten en een toename van de kosten € 47 miljoen lager is dan voorgaand jaar, terwijl het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten met € 18 miljoen is toegenomen wat grotendeels veroorzaakt is door het stoppen met afschrijven van Endinet vanaf 24 maart 2015.

De totale opbrengsten zijn gedaald van € 1.729 miljoen in 2014 naar € 1.680 miljoen in 2015 als gevolg van lagere gereguleerde tarieven en een (eenmalige) bijzondere bate in 2014. De totale bedrijfskosten zijn gestegen van € 1.245 miljoen in 2014 naar € 1.341 miljoen in 2015. Deze stijging is met name het gevolg van hogere kosten voor precario, hogere doorberekende kosten vanuit netbeheerder TenneT en hogere onderhoudskosten voor instandhouding van netten. De overige operationele kosten laten een daling zien. Alliander blijft werken aan het verhogen van effectiviteit en efficiency.

De opvallende ontwikkelingen in de opbrengsten en kosten zullen hierna in meer detail worden besproken. Ter informatie zijn hierbij voor 2014 en 2015 eveneens de posten inzake Endinet opgenomen, die als gevolg van verslaggevingsvereisten in de jaarrekening onder één regel ‘resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten’ zijn verantwoord. Voor een nadere toelichting hieromtrent wordt verwezen naar noot [33] in de jaarrekening.

Omzet

De netto-omzet (exclusief 'aangehouden voor verkoop' omzet Endinet) over het boekjaar 2015 is ten opzichte van het vorige boekjaar gedaald met € 8 miljoen van € 1.594 miljoen naar € 1.586 miljoen. Deze daling is met name het gevolg van lagere gereguleerde transport- en aansluittarieven voor gas (€ 22 miljoen) bij een toename van de exploitatiebijdragen en overige omzet met € 11 miljoen. Ruim 90% van onze netto-omzet is afkomstig van gereguleerde activiteiten. Daarnaast kent Alliander niet-gereguleerde activiteiten bij onder andere Liandon en diverse nieuwe activiteiten.

Bedrijfskosten

De totale bedrijfskosten (exclusief 'aangehouden voor verkoop' kosten Endinet) zijn gestegen van € 1.245 miljoen in 2014 naar € 1.341 miljoen in 2015. Deze stijging is met name het gevolg van hogere kosten voor precarioheffing, hogere doorberekende kosten vanuit netbeheerder TenneT en hogere onderhoudskosten voor instandhouding van netten. Daarnaast was sprake van hogere afschrijvingslasten. De overige operationele kosten laten een daling zien. Alliander blijft werken aan het verhogen van effectiviteit en efficiency.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat (exclusief 'aangehouden voor verkoop' bedrijfsresultaat Endinet) bedraagt € 339 miljoen en is daarmee € 145 miljoen lager dan in het voorgaande jaar.

Dit betreft enerzijds in totaal € 49 miljoen lagere totale opbrengsten. Naast de € 8 miljoen lagere netto omzet was sprake van € 41 miljoen lagere overige opbrengsten, met name doordat de totale opbrengsten in 2014 positief werden beïnvloed door een (eenmalige) bijzondere bate van € 40 miljoen. Anderzijds was sprake van € 96 miljoen hogere totale kosten. De opvallende ontwikkelingen in de kosten zullen hierna in meer detail worden besproken.

Investeringen en onderhoudskosten in het net

In voorgaande grafiek is de ontwikkeling van de afgelopen vijf jaar opgenomen inzake onderhoudskosten en investeringen in het net, inclusief de meters. De totale uitgaven in 2015 voor investeringen en onderhoudskosten in het net van € 712 miljoen zijn vergelijkbaar met de uitgaven in 2014 (€706 miljoen). Daarmee blijven deze uitgaven op een hoog niveau.

Personeelskosten

De stijging van de interne en externe personeelskosten met € 10 miljoen ten opzichte van vorig jaar is volledig het gevolg van de toename van externe medewerkers bij met name de service unit IT. De eigen personeelskosten zijn gelijk aan voorgaand jaar, als gevolg van een iets lager aantal fte’s bij een stijging van de kosten per fte veroorzaakt door onder meer cao-stijgingen en hogere opleidingsniveaus.

Netverliezen

De kosten voor netverliezen (exclusief 'aangehouden voor verkoop' kosten Endinet) bedragen € 71 miljoen en zijn hiermee € 10 miljoen lager dan in voorgaand jaar. Deze daling is met name het resultaat van lagere tarieven en positieve effecten van afrekeningen van netverliezen over voorgaande jaren en vrijval van getroffen reserveringen.

Kosten transportcapaciteit

De vanuit netbeheerder TenneT doorbelaste kosten inzake transportcapaciteit (exclusief 'aangehouden voor verkoop' kosten Endinet) zijn in 2015 verder gestegen met € 17 miljoen en bedragen € 160 miljoen (2014: € 143 miljoen). Deze stijging is voornamelijk het gevolg van hogere door TenneT in rekening gebrachte tarieven als gevolg van opname van het systeemdienstentarief in deze transporttarieven. Deze worden door de ACM bepaald en zijn een integraal onderdeel van de tarieven.

Precarioheffingen

De precarioheffing is ten opzichte van 2014 met € 30 miljoen gestegen naar € 110 miljoen. In bovenstaande opgenomen grafiek is de ontwikkeling van de precarioheffing van de afgelopen vijf jaar opgenomen. De stijging wordt met name veroorzaakt doordat steeds meer gemeenten deze heffing opleggen aan Liander. Gezien het feit dat sprake is van een zogenaamd objectiveerbaar regionaal verschil, betekent dit dat deze precariolasten worden opgenomen in de reguleringsdata en vervolgens grotendeels en met vertraging worden verdisconteerd in de tarieven voor alle klanten in het Liander gebied. De lokale heffingen leiden hiermee tot een verhoging van de tarieven voor alle klanten, terwijl precarioheffing door slechts een aantal gemeentes wordt geheven. Alliander is daarom geen voorstander van deze precarioheffing.

Afschrijvingen

De kosten voor afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa (exclusief 'aangehouden voor verkoop' kosten Endinet) bedragen € 338 miljoen en zijn hiermee met € 23 miljoen gestegen ten opzichte van voorgaand jaar. Deze stijging is met name het gevolg van hogere reguliere afschrijvingen op netwerken en IT alsmede een toename van de bijzondere waardeverminderingen door de versnelde afschrijving van buiten gebruik gestelde activa. Voor Endinet zijn de afschrijvingen gedaald wegens het stoppen van de afschrijvingen sinds 24 maart wegens het classificeren als 'aangehouden voor verkoop'.

Rentelasten

Door een daling van de rentedragende verplichtingen en een lagere rente zijn de rentelasten inzake leningen van derden in 2015 met € 15 miljoen gedaald naar € 65 miljoen.