Pijler 3: Alliander digitaliseert

Dankzij de opmars van ICT ontstaan er in hoog tempo nieuwe digitale mogelijkheden om onze netten te beheren. Door het installeren van slimme meters, sensoren, op afstand bedienbare schakelaars en een telecomnetwerk kunnen wij storingen snel opsporen en zelfs voorkomen, gerichter investeren in de netten, en klanten data aanbieden die zij nodig hebben om gemakkelijker hun energiekeuzes te maken. Verzwaring van het energienet kan op deze manier worden beperkt. Alliander kiest daarom voor verregaande digitalisering van zijn netten en voor de innovaties die daarbij horen.

We hebben in 2015 onze doelstelling om de belangrijkste digitaliseringsprogramma's te realiseren maar deels behaald (64 procent). De proef die we voorafgaand aan de grootschalige uitrol van intelligente netten hebben gedaan, duurde langer dan verwacht. Onze strategische keuze voor vergaande digitalisering blijft komend jaar prioriteit houden.

Hoe intelligente netten onze klanten helpen

Alliander kiest voor verregaande digitalisering van zijn netten en voor de innovaties die daarbij horen. Door het installeren van onder meer sensoren, op afstand bedienbare schakelaars en een telecomnetwerk kunnen wij snel en tegen acceptabele kosten inspelen op de ingrijpende veranderingen in de energievoorziening. Een ander voordeel van de slimme netten is de robuustheid. Slimme netten zijn betrouwbaarder dan bestaande netten. Bij storingen kan namelijk de oorzaak sneller worden gevonden en verholpen. Dit levert voordelen voor onze klanten op, doordat de storingsduur wordt teruggedrongen en we meer service op maat kunnen leveren. We zijn ons ook bewust van de risico’s van digitalisering en daarom is cyber security binnen Alliander een belangrijk onderwerp. Mede in verband hiermee participeert Alliander in het European Network voor Cyber Security (ENCS).

Slimme meter

Een cruciale schakel in het slimmer maken van onze infrastructuur is de slimme meter. De komende vijf jaar krijgen al onze klanten deze nieuwe meter aangeboden. Klanten nemen steeds vaker zelf beslissingen over energie. De slimme meter helpt klanten om energie te gebruiken als het goedkoop is. Of terug te leveren als de elektriciteitsprijs hoog is.

In 2016 gaan we op bijna 450.000 adressen de slimme meter aanbieden. We hebben ons afgelopen jaren intensief voorbereid op deze grootschalige uitrol en eraan gewerkt om mogelijke risico's op het niet-behalen van de planning die met het ministerie van Economische Zaken is afgesproken, zoveel mogelijk te beperken. De slimme meter is niet alleen op afstand uitleesbaar, maar ook duurzaam en verantwoord. Bij de inkoop van de nieuwe meters is namelijk gelet op het gebruik van duurzame materialen, de herkomst van grondstoffen, het uitsluiten van kinderarbeid en de circulariteit van deze ‘fair meter’.

Impact van de slimme meter

In combinatie met apps kan de slimme meter gebruikers inzicht geven in hun energieverbruik en hoe ze energiebesparing kunnen realiseren. Hiermee kan de slimme meter bijdragen aan een daling van de uitstoot van broeikasgassen. Alliander heeft in 2015 circa 280.000 slimme meters geplaatst. Hierdoor kan gedurende de levensduur van de slimme meter de uitstoot met circa 255 miljoen kg CO2 dalen. De CO2-uitstoot komt overeen met het energieverbruik van bijna 57 duizend huishoudens! De CO2 die vrijkomt bij het produceren van de materialen, de plaatsing van de slimme meter en het verwerken van de oude meters zijn, ondanks hun geringe negatieve impact, meegenomen in de deze getallen.

Andere positieve effecten zijn de kostenbesparing die voortvloeit uit het lagere energieverbruik van klanten en het terugdringen van de administratieve netverliezen. De jaarlijkse potentiele besparing voor onze klanten is € 8,5 miljoen. Over de levensduur van de slimme meter van 15 jaar verdisconteerd, betekent dit een kostendaling van ruim € 112 miljoen. De opbrengst van de verminderde administratieve netverliezen bedraagt over de levensduur circa € 5 miljoen, waardoor de totale besparingen uitkomen op ruim € 117 miljoen. Tegenover deze besparingen staat een investering van € 50 miljoen voor de in 2015 geplaatste slimme meters.

In de nabije toekomst zal de positieve impact van de slimme meter verder toenemen doordat de data gebruikt worden voor het krijgen van inzichten in onder meer energiestromen. Op die manier en doordat klanten gestimuleerd worden het net niet te gebruiken als het te zwaar wordt belast, kunnen investeringen worden voorkomen. Hierdoor wordt de potentiële waarde van onze slimme meters nog verder vergroot. Bij dit alles blijven we vanzelfsprekend binnen de kaders van de betreffende privacy en security wetgeving.