We doen het werk veilig en gezond

Iedereen veilig thuis! Dat is de veiligheidsambitie van Alliander voor onze klanten, collega’s en de partijen waarmee we samenwerken. Een ambitie waaraan we iedere dag werken. Zodat iedereen veilig thuis komt. En zodat onze klanten op elk moment veilig kunnen beschikken over stroom en gas. Werken met gas en elektriciteit brengt risico’s met zich mee voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, aannemers en klanten. Daarom geven we aan veiligheid de hoogste prioriteit. En hier doen we geen concessies.

Hoe wij de veiligheid op de werkvloer borgen

Veiligheid is een speerpunt in de koers van onze onderneming. We willen dat veiligheid in woord en daad op nummer één staat. Op de eerste plaats begint dat met een veilige werkomgeving. Bijvoorbeeld door te zorgen voor veilige installaties en netten. Een veilige infrastructuur is de basis van het werk. Op de tweede plaats draait het om creëren van de voorwaarden voor veiligheid en het bewaken daarvan. Denk hierbij aan het aanbieden van veiligheidsopleidingen, het verbeteren van uitrustingen en het uitvoeren van veiligheidsaudits en het meten van onze veiligheid. In 2015 hielden wij bijvoorbeeld 1.755 veiligheidsopleidingen en -trainingen (2014: 1.653). Veilig werken gaat op de derde plaats vooral om gedrag. In onze dagelijkse werkpraktijk moeten we continu gefocust zijn op veiligheid. Dat doen we door ons voor iedere klus goed voor te bereiden op de mogelijke veiligheidsrisico’s. We spreken elkaar daarbij aan op onveilige situaties om elkaar te beschermen. We werken eraan om daarbij open te durven zijn over (bijna-)fouten, omdat we er alleen dan van kunnen leren. Alleen op die manier kunnen we werken aan onze ambitie 'Iedereen veilig thuis!'.

Monitoren van veiligheid

Onze veiligheidsprestatie meten wij via de Lost Time Injury Frequency (LTIF). Hierin wordt de personeelsveiligheid uitgedrukt in het aantal ongevallen met verzuim gerelateerd aan het aantal gewerkte uren. In 2015 kwam de LTIF uit op 2,1 (2014: 1,5). Er vonden 24 ongelukken plaats die leidden tot verzuim van medewerkers. Daaronder waren ook enkele zware ongelukken. Zo raakte een technicus het afgelopen jaar gewond bij elektrotechnische werkzaamheden in een waterzuiveringsinstallatie van Waterschap Rivierenland in Weurt. Hij liep daarbij brandwonden op. Het ongeval gebeurde omdat buiten het reguliere werkproces een aanvullende vraag was gesteld. Hierbij is een verkeerde afweging gemaakt. Verder was er onder meer een ernstig ongeluk met een monteur van een aannemer in het regelstation Zuilichem. Hij liep ernstige brandwonden op toen hij in aanraking kwam met een vlamboog. Uit onderzoek achteraf bleek dat de medewerker in afwijking van de gemaakte afspraken in een ander deel van de installatie aan het werk is gegaan. Hierbij werd hij getroffen door de vlamboog.

We monitoren daarnaast actief de veiligheidscultuur in ons bedrijf. Dit doen we door periodiek een onderzoek te doen naar het veiligheidsniveau van een deel van onze organisatie. De methode die wij hiervoor gebruiken is gebaseerd op de veiligheidsladder, een meetinstrument dat bij meer ondernemingen wordt gebruikt en een schaal heeft van 1 (laagste score) tot 5 (hoogste score). Waar de veiligheidsladder 5 treden hanteert, berekenen wij de exacte score op één decimaal nauwkeurig. In het verslagjaar hebben we een score van 3,1 (2014: 1,8) behaald op de veiligheidsladder. Wij streefden er in 2015 naar om een score van 3 of hoger te behalen. Om deze stap te maken is binnen onze onderneming actief gewerkt aan een veiligheidsprogramma.

Hoe blijven medewerkers vitaal?

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers vitaal te blijven. We hebben hiervoor onder meer het programma Alliander Vitaal! opgezet. Binnen dit programma proberen we op decentraal niveau de belangrijkste klachten op te sporen en bespreekbaar te maken. Elk bedrijfsonderdeel bekijkt welke thema’s worden uitgewerkt en waar de grootste uitdagingen liggen om medewerkers fit en gezond aan het werk te houden. Dit kunnen thema’s zijn gerelateerd aan fysieke aspecten (nek, rug, schouder) of mentale aspecten (stressklachten, balans werk-privé).

Om periodiek te monitoren hoe we erin slagen onze mensen gemotiveerd en gezond te houden, houden we onder meer Periodiek Medische Onderzoeken (PMO). Daarnaast meten we actief het ziekteverzuim. In 2015 kwam het verzuim van medewerkers uit op 3,8% (2014: 3,8%). Het Nederlandse gemiddelde staat in onze sector op 3,5%.

Ons streven is om medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen. Bij langdurige ziekte wordt samen met de medewerker een herstelplan ontwikkeld. Daarnaast bieden we samen met Zilveren Kruis het pakket ‘Present’ aan. Binnen dit pakket is er de beschikking over interventies, workshops en trainingen op het gebied van verzuimbeheersing, re-integratie en preventie (bijvoorbeeld psychologische hulp en fysieke ondersteuning).