Interactie met stakeholders

In dialoog met stakeholders

Op basis van impactvolle thema’s verkennen wij regelmatig wie gesprekspartners voor Alliander kunnen zijn. Betrokkenheid, omvang, bereidheid tot dialoog en deskundigheid zijn daarbij belangrijke overwegingen. We streven ernaar om vraagstukken te delen, medestanders te vinden voor initiatieven, vertrouwen op te bouwen en oplossingen met meerwaarde te creëren voor de korte en de lange termijn. Met klanten zijn we dagelijks in gesprek over hun energiewensen. Met onze aandeelhouders kijken we hoe we kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen. En samen met onze medewerkers kijken we naar hoe we een werkgever zijn die ertoe doet. Samen met al onze stakeholders zetten we stappen op weg naar de toekomstige energievoorziening.

Het Alliander-stakeholdermodel omvat diverse stakeholdergroepen. Onderscheiden worden:

  • Key stakeholders: klanten, medewerkers en aandeelhouders en investeerders.
  • Overige stakeholders zoals: leveranciers, kennisinstellingen, toezichthouders en maatschappelijke organisaties.

Contactmomenten en 100-jarig bestaan

De dialoog met stakeholders voeren we ad hoc en op gestructureerde basis. We organiseren onder meer klantenpanels, aandeelhoudersoverleg en voeren overleg met ondernemingsraad. Leveranciersdagen, kennis- en partnerbijeenkomsten en participatie in netwerkorganisaties zijn belangrijke vormen van contact met stakeholders. We staan regelmatig in contact met politici in Den Haag en bij de Europese instituten en we onderhouden contact met toezichthouders.  In het kader van ons 100-jarig bestaan hebben we ook diverse dialogen georganiseerd, onder meer tijdens ons tijdelijke pop-up museum in Radio Kootwijk. Dat vormde het decor voor een uitgebreide dialoog met onze relaties en stakeholders. Hierin heeft ook de Raad van Bestuur actief geparticipeerd.

Interactie met stakeholders

Stakeholder

 

Organisatie of Platform

 

Interactievorm

 

Bespreekpunten

 

Referentie

Stakeholder Klanten
Consument

 

Webpanel
Klantenonderzoek
Klantenman Klantenpanels Consumentenorganisaties

 

Digitaal panel
Kwantitatief onderzoek (4 keer jaar)
Klachten en mediation (per casus)
Kwalitatief onderzoek (divers)
Dialoog (divers)

 

Samenwerking, relatiebeheer,
dialoog en verbeteren dienstverlening

 


Klant

Zakelijke Klant

 

Brancheorganisaties

 

Dialoog/ relatiebeheer (divers)

 

Samenwerking, dialoog/ relatiebeheer en verbeteren dienstverlening

 

Klant

Stakeholder Medewerkers

 

Medewerkeronderzoek
Medezeggenschap
Jongerennetwerk Tension
Vrouwennetwerk Lianne
GBLT-netwerk Pride
Personeelsvereniging
Werkgeversvereniging WENb

 

Kwantitatief onderzoek (ieder kwartaal)
Formele overlegvergadering (maand)
Dialoog/ workshops/ bijeenkomsten
Idem
Idem
Medewerkersvereniging

 

Participatie,
dialoog en medewerkersbetrokken- heid

 

Medewerker

Stakeholder Aandeelhouders en
Investeerders

 

Belanghebbende Provincies en gemeenten

 

Algemene Vergadering Aandeelhouders (tenminste 1 keer/jaar)
Grootaandeelhouders overleg (3 keer/jaar)
Bedrijfsbezoeken, bestuurlijk overleg, individueel contact. Tweejaarlijks reputatie-onderzoek. Periodieke Nieuwsbrief

 

Formeel, informeel overleg, kennis en inzicht activiteiten

 

Aandeelhouders en investeerders

  

Financiers, investeerders en kredietbeoordelaars

 

Periodiek overleg en verslag over financiële prestaties (periodiek)

 

Verantwoording en toelichting

 

Financieel

Maatschappelijke stakeholders
Overheden

 

Rijksoverheid en Europese Unie

 

Consultatie, inspreken, zienswijzen (projecten, adhoc)

 

Belangen expressie en (pro-) actieve dialoog

 

Aandeelhouders en investeerders

  

Provincies en gemeenten

 

Consultatie, samenwerking en projecten (projecten, adhoc)

 

Afstemmen klimaat- en milieuplannen en projecten

 

Aandeelhouders en investeerders

Politiek

 

Eerste en Tweede Kamer, ministeries

 

Relatiebeheer, werkbezoeken, pro-actief en reactief informeren. Tweejaarlijks kwalitatief onderzoek.

 

Informeren in algemene zin en op specifieke, actuele thema's

 

Alle stakeholders

Toezichthouders

 

Autoriteit Consument & Markt

 

Periodieke bijeenkomsten over actuele onderwerpen en issues Standaard en ad hoc informatieverzoeken

 

Informeren, uitwisseling en toelichting

 

Klant

  

Onderzoeksraad voor Veiligheid Staatstoezicht op de Mijnen

 

Periodieke bijeenkomsten over actuele onderwerpen en issues Standaard en ad hoc informatieverzoeken

 

Informeren, uitwisseling en toelichting

 

Klant

Energiesector

 

Cedec
Energieproducenten/ -leveranciers
Energy Storage Nederland
European Distribution System Operators for electricity (Edso)
Eurelectric, Eurogas, ENCS
IGU,
Flexible power Alliance Network (FAN) Hier opgewekt, Netbeheer Nederland
Nedu
ODE-Decentraal
European Energy-Information Sharing & Analysis Centre
Foundation rural energy services
Global Gasnetwork Initiative
Global Intelligent Utility Network Coalition
Smart Energy Collective
Stichting de Energiebank

 

Deelname bestuur (maandelijks)
Werkgroepen (maandelijks)
Stichting E-laad (continue)

 

Kennisuitwisseling, partnerships, belangenbehartiging, samenwerking

 

Klant

Leveranciers

 

Aannemers en industrie
Leveranciers goederen en diensten

 

Dag van de aannemerij (1 keer/ jaar)
Leveranciersdagen
Thema-overleg
MVI overleg

 

Samenwerking,
Relatiebeheer,
Dialoog

 

Financieel

Kennisinstellingen

 

Onderwijs- en kennisorganisaties
Sustainable Electrical Energy Center of Expertise

 

Samenwerking met Radboud Universiteit, HAN, ROC's. technische Universiteiten in Delft, Eindhoven en Twente.

 

Kennisuitwisseling en partnerships

 

Medewerker

Media

 

Media

 

Relatiebeheer, pro-actief informeren, crisiscommunicatie. Tweejaarlijkse kwalitatief onderzoek.

 

Informeren, positioneren

 

Alle stakeholders

Maatschappelijke organisaties

 

Natuur en Milieu
Nudge
Stichting de Opkikker
Nederland Cares, Klimaatverbond Nederland
Milieu Centraal

 

Consultatie en dialoog over aanleg projecten, vrijwilligerswerk (projecten, adhoc)

 

Faciliteren duurzame energie voorziening

 

Klant

  

Woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, bedrijfsleven

 

Afstemming, deelname aan verenigingen en stichtingen (veelvuldig)

 

Participatie,
Dialoog en relatiebeheer

 

Klant

Partnerrelaties

 

Global Reporting Initiative
Groene Zaak
Kenniskring Amsterdam
MVO Nederland
Open compliance and ethics group
The Open Global Data Management Community
Urgenda
Vereniging Eigen Huis
Vereniging Nederlandse Gemeenten
World Economic Forum

 

Deelname bestuur, bijeenkomsten, sponsoring (periodiek)

 

Samenwerking met kennisinstellingen bedrijfsleven en overheid, duurzaamheid stimuleren

 

Klant

Stakeholderinformatie en het jaarverslag

Maatschappelijke trends en stakeholderdialogen vormen de basis voor de identificatie van de belangrijkste thema’s, waarover we rapporteren. Hierover zijn we met onze stakeholders in 2015 in gesprek gegaan.

Daarnaast hebben we onze stakeholders gevraagd om thema's aan te geven waarover wij verantwoording moeten afleggen in dit verslag. Onze stakeholders hebben de effecten van (maatschappelijke) thema’s voor de organisatie beoordeeld in een materialiteitstoets. Op basis van deze stakeholderinput is een prioritering gemaakt van de 15 meest relevante en impactvolle onderwerpen in de ogen van onze stakeholders.

Stakeholders selecteren veelal thema’s die raken aan onze operationele werkzaamheden. Dit betreft bijvoorbeeld veilig werken, leveringszekerheid. Daarnaast kiezen zij voor thema’s waarmee Alliander zich in de toekomst kan onderscheiden, zoals de energietransitie, energiebesparing en innovatie. Deze uitkomsten zijn ook in de Raad van Bestuur besproken, waar is geconcludeerd dat de door de stakeholders aangegeven onderwerpen in hoge mate aansluiten op de inspanningen die Alliander levert voor zijn stakeholders.