Hoe wij waarde creëren voor stakeholders

Met onze strategische keuzes creëren we waarde voor onze stakeholders. Onze stakeholders hebben verschillende behoeften. Om hen zo goed mogelijk te helpen, gaan we met hen in gesprek. Samen bepalen we wat er nodig is om de energietoekomst vorm te geven.

In het proces van waardecreatie maken we hierbij zorgvuldige afwegingen, van input tot impact. In de drie stakeholderhoofdstukken gaan we dieper in op de gerealiseerde waarde. In ons online-verslag is ons proces van waardecreatie interactief te bekijken.

Inputs

Financiering

Financiering

 • Aandeelhouders van Alliander zijn Nederlandse provincies en gemeenten. De kapitaalstructuur van Alliander is terug te lezen in het hoofdstuk Aandeelhouders

Onze
netwerken

Onze netwerken

 • 89.000 km elektriciteitsverbindingen
 • 43.000 km gasleidingen

Interne en externe kennis

Interne en externe kennis

 • Circa 3 procent van de loonsom wordt gebruikt voor opleiding en ontwikkeling. In 2015 zijn bijvoorbeeld 1755 veiligheidsopleidingen en trainingen gevolgd.

Ruim 7.000 mede- werkers

Ruim 7.000 medewerkers

 • 7240 medewerkers

Dialoog met partners en stakeholders

Dialoog met partners en stakeholders

 • In interactie met stakeholders staat met welke partners wij samenwerken

Grond- stoffen en energie

Grondstoffen en energie

 • We gebruiken o.a. leidingen en kabels voor ons netwerk en energie voor onze gebouwen en mobiliteit.

Business model

Missie Visie Strategie
Missie, Trends, Organisatie. Activiteiten Alliander (beheren van netten, Faciliteren van Markten). Strategie, Risico's, Governance'

Activiteiten Alliander

 1. 1 Beheren van netten

  Het ontwikkelen, onderhouden en beheren van gedeelde energie-infrastructuur, -systemen en -installaties in de publieke of semipublieke ruimte

 2. 2 Faciliteren van markten

  Het faciliteren van het optimale gebruik van die energie-infrastructuur

Organisatie Governance Risico’s

Outputs

Omzet, resultaat,
dividend en rente

Omzet, resultaat,
dividend en rente

 • Omzet €1,6 miljard
 • Resultaat € 235 miljoen
 • Dividend € 85 miljoen

Investe- ringen in netwerken

Investeringen in
netwerken

 • Circa € 700 miljoen investeringen in netwerken en onderhoud

Trainingen en oplei- dingen

Trainingen en opleidingen

 • Innovaties en proeftuinen op weg naar nieuwe energiesysteem. In het hoofdstuk Klant zijn diverse voorbeelden beschreven.

Arbeids- voorwaar- den mede- werkers

Arbeidsvoorwaarden medewerkers

 • Uitgekeerde personeelskosten € 569 miljoen, score medewerkersonderzoek 73%, LTIF 2,1. Een kwart van onze leidinggevenden is daarnaast vrouw.

Maatschap- pelijke samen- werking

Maatschappelijke samenwerking

 • Nieuwe samenwerkingsverbanden en allianties, zoals Coalitie Groene Netten

CO2 en afval

CO2 en afval

 • We werken aan een circulaire bedrijfsvoering. In 2015 is 1% van onze inkoop circulair. Onze CO2 uitstoot bedroeg circa 800.000 ton.

Outcomes

Betrouwbaarheid

Een energievoor-
ziening met de
hoogst mogelijke veiligheid en
continuïteit

Betaalbaarheid

Een energievoor- ziening tegen de
laagst mogelijke
maatschappelijke
kosten

Bereikbaarheid

We maken het
mogelijk dat
mensen hun eigen energiekeuzes
kunnen maken

Impact

Bijdragen
aan welzijn
en welvaart
voor onze
stakeholders