Remuneratierapport

Dit remuneratierapport is namens de Raad van Commissarissen opgesteld door de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie. Het bevat een uiteenzetting van het in 2016 gehanteerde beloningsbeleid en de uitvoering daarvan voor de Raad van Bestuur van Alliander. Het rapport bevat tevens het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Commissarissen. Voor een overzicht van de aan de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen toegekende beloning over 2016 wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

Beloningsbeleid Raad van Bestuur

Algemeen

Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur heeft als uitgangspunt dat de beloning marktconform moet zijn en Alliander in staat moet stellen om gekwalificeerde en deskundige bestuurders aan te trekken en vast te houden. Het geldende beloningsbeleid is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2004 en laatstelijk gewijzigd in april 2006.
Per 1 januari 2013 geldt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT1). De wet is bedoeld om de bezoldiging van topfunctionarissen binnen de (semi-)publieke sector te matigen en brengt de bezoldiging voor topfunctionarissen terug naar maximaal 130% van de bezoldiging van een minister.
Sinds 1 januari 2015 is de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2) van kracht, waarin de maximumbezoldiging voor topfunctionarissen is teruggebracht naar 100% van de bezoldiging van een minister.

De WNT is van toepassing op netbeheerder Liander. Alliander valt niet onder de WNT. Mevrouw I.D. Thijssen is lid van de Raad van Bestuur van Alliander in het kader waarvan zij een algemene verantwoordelijkheid heeft voor het besturen van Alliander. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de aansturing en bedrijfsvoering van netbeheerder Liander. Op grond van dat laatste kwalificeert mevrouw Thijssen als topfunctionaris van Liander als bedoeld in de WNT. Haar bezoldigingspakket is conform de WNT.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur en is zich zeer bewust van maatschappelijke ontwikkelingen als het gaat om de beloningen in de (semi-)publieke sector. De Raad vindt een bezoldigingsnorm van 130% van de bezoldiging van een minister een acceptabele bezoldigingsgrens, waarmee de kwaliteit van de besturing van de onderneming naar verwachting kan worden gehandhaafd. Dat is van groot belang in het licht van de ingrijpende veranderingen die op het bedrijf afkomen als gevolg van de energietransitie. Daarom is de bezoldigingsnorm van 130% van de bezoldiging van een minister per 1 januari 2013 als bezoldigingsgrens ingevoerd voor het gehele bedrijf, ondanks het feit dat Alliander niet onder de WNT valt. Ook de heren P.C. Molengraaf en M.R. van Lieshout, leden van de Raad van Bestuur, committeren zich vrijwillig aan de afbouw naar deze bezoldigingsgrens, waarbij bestaande contracten worden gerespecteerd parallel aan de wettelijke overgangstermijnen.
De Raad van Commissarissen streeft naar een sectorbeloningscode met verschillende categorieën, waarmee de bedrijven onderling gelijkwaardig worden behandeld en kunnen concurreren op de relevante arbeidsmarkt met vergelijkbare ondernemingen voor wat betreft technologische ontwikkelingen, complexiteit en vereiste kennis en kunde.

Procedure

De Raad van Commissarissen stelt, op advies van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie, het beloningsbeleid op voor de leden van de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander stelt het beloningsbeleid vast. Binnen het vastgestelde beloningsbeleid geeft de Raad van Commissarissen, wederom op advies van de Selectie, Benoemings- en Remuneratiecommissie, concreet invulling aan het beloningspakket.   

Variabele beloning

Vanaf 1 januari 2017 vindt gedeeltelijke inbouw van de korte termijn variabele beloning in het salaris[1] plaats. Het maximum van de korte termijn variabele beloning, van 30% van het vaste bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld, wordt voor 70% ingebouwd in het vaste bruto jaarsalaris (exclusief vakantietoeslag). Dit telt mee in de totale bezoldiging en hierover vindt vrijwillige afbouw plaats. De toekenning van de lange termijn variabele beloning is zonder overgangsregeling beëindigd per 1 januari 2015, waarbij de lange termijn variabele beloning over de periode 2014-2016 de laatste toekenning en uitbetaling betreft. De totale beloning wordt afgebouwd parallel aan de wettelijke overgangstermijnen, waarbij in 2020 de bezoldiging op 130% van de bezoldiging van een minister zal zijn gebracht. Op grond van het voorgaande resteert voor 2016 enkel de lange termijn variabele beloning over de periode 2014-2016. De langetermijndoelstellingen zijn gerelateerd aan de lange termijn belangen van Alliander. Nadat de Raad van Commissarissen de prestaties heeft beoordeeld, stelt hij vast in hoeverre de leden van de Raad van Bestuur hun doelstellingen hebben behaald. Voorafgaand aan de vaststelling van de hoogte van de lange termijn variabele beloning wordt door de afdeling Internal Audit een verificatie van de realisatie uitgevoerd.
Als op een doelstelling minder dan het vooraf afgesproken minimumresultaat wordt gerealiseerd, is voor die doelstelling in het geheel geen sprake van uitbetaling van een variabele beloning. Als op een doelstelling meer dan het vooraf afgesproken maximumresultaat wordt gerealiseerd, wordt de score afgetopt op de maximale score voor die betreffende doelstelling. De lange termijn variabele beloning van de leden van de Raad van Bestuur bedraagt nooit meer dan 100% van het maximum percentage van 30% van het vaste bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld.

De Raad van Commissarissen heeft het recht van claw back. Dit houdt in dat de Raad van Commissarissen de bevoegdheid heeft om de variabele beloning, die op basis van onjuiste (financiële) gegevens toegekend is, terug te vorderen van de bestuurder. Verder heeft de Raad van Commissarissen de bevoegdheid de waarde van een in een eerder boekjaar toegekende voorwaardelijke variabele beloningscomponent beneden- of bovenwaarts aan te passen, wanneer deze naar zijn oordeel tot onbillijke uitkomsten leidt vanwege buitengewone omstandigheden in de periode waarin de vooraf vastgestelde prestatiecriteria zijn of dienden te worden gerealiseerd (‘ultimum remedium’).

Omdat de Raad van Commissarissen vanaf 2017 geen variabele beloning meer wenst uit te keren, is besloten dat in december 2016 de uitbetaling van de laatste variabele beloning, over 2014-2016, geschiedt.

Beloningscomponenten

Beloningscomponenten Het totale beloningspakket voor de leden van de Raad van Bestuur bestaat voor 2016 uit de volgende componenten:

  1. vast bruto jaarsalaris;

  2. lange termijn variabele beloning;

  3. pensioenvoorziening;

  4. sociale lasten en overige beloningselementen.

Ad 1. Vast bruto jaarsalaris

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een vast bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld. Het vast bruto jaarsalaris wordt jaarlijks aangepast met de periodieke salarisverhogingen voor medewerkers, zoals die vastgelegd zijn in de cao Netwerkbedrijven.[2]

Ad 2. Lange termijn variabele beloning

De lange termijn variabele beloning is gericht op de realisatie van doelstellingen over een periode van drie jaar. Besloten is het betaalmoment van de laatste lange termijn variabele beloning 2014-2016 te vervroegen van april 2017 naar december 2016. Op dat moment waren er nog geen definitieve cijfers over geheel 2016 bekend. Derhalve is bij de vaststellingen gebruik gemaakt van inschattingen voor de scores op de doelstellingen per 31 december 2016. Internal Audit heeft de aannames en de onderbouwingen voor de inschattingen getoetst op betrouwbaarheid. Hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Verder is besloten dat, mocht begin 2017 blijken dat de finale scores per doelstelling afwijken van de gemaakte inschattingen, er geen aanpassing van de lange termijn variabele beloning plaatsvindt. Het betreft een finale vaststelling en uitbetaling.

Ad 3. Pensioenvoorziening

De leden van de Raad van Bestuur nemen deel aan de bij de cao Netwerkbedrijven genoemde en voor alle werknemers van Alliander geldende pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds ABP. Sinds 1 januari 2004 betreft dit een volledige middelloonregeling. Conform het huidige gebruik in de sector vindt pensioenopbouw plaats over het vaste bruto jaarsalaris, waarbij de leden van de Raad van Bestuur een eigen bijdrage verschuldigd zijn voor deelname aan de pensioenregeling.

Met ingang van 1 januari 2015 geldt een maximaal pensioengevend salaris conform het fiscale maximum (voor 2016 is dat € 101.519). Dat houdt in dat er geen pensioen meer wordt opgebouwd voor het deel van het salaris dat hoger is dan € 101.519. De Raad van Commissarissen heeft in 2015 besloten de regeling voor premievrijval voor Alliander, zoals die voor de medewerkers van Alliander wordt toegepast, ook te laten gelden voor de leden van de Raad van Bestuur door het vrijgevallen premiebedrag in te bouwen in het vaste salaris.

Ad 4. Sociale lasten en overige beloningselementen

Naast de normaal voor de vennootschap geldende sociale lasten en premies hebben de leden van de Raad van Bestuur aanspraak op een werkgeversbijdrage in de premie van de collectieve zorgverzekering, premies in het kader van het persoonlijk budget arbeidsvoorwaarden, een representatievergoeding[3], evenals op het gebruik van een dienstauto. Tevens heeft de onderneming ten behoeve van de leden van de Raad van Bestuur een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De onderneming verstrekt geen leningen, voorschotten of garanties aan de leden van de Raad van Bestuur.

Voor nevenfuncties geldt een restrictief beleid: aanvaarding van een commissariaat bij een (beurs)vennootschap behoeft de goedkeuring van de voorzitter van de Raad van Commissarissen en andere belangrijke nevenfuncties worden schriftelijk gemeld aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Eventuele vergoedingen voor werkzaamheden verricht in nevenfuncties die een bestuurder vervult uit hoofde van zijn functie als bestuurder van Alliander (qualitate qua) komen volledig toe aan de onderneming. Vergoedingen voor nevenactiviteiten niet uit hoofde van de functie komen toe aan het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur. De eventuele fiscale consequenties zijn in dit verband voor rekening van het betreffende lid van de Raad van Bestuur.

Overige voorwaarden

Benoemingsduur

Voor alle leden van de Raad van Bestuur geldt dat zij op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst zijn van Alliander N.V.

Opzeggings- en afvloeiingsbeleid

Met de leden van de Raad van Bestuur is een opzegtermijn overeengekomen van drie maanden voor de bestuurders en van zes maanden voor de vennootschap. In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de leden van de Raad van Bestuur door de vennootschap is het beleid dat een lid van de Raad van Bestuur recht heeft op minimaal een jaarsalaris, gebaseerd op de afvloeiingsregeling zoals opgenomen in de arbeidsovereenkomst.[4]Onder bepaalde omstandigheden wordt deze eenmalige uitkering ook uitgekeerd indien een lid van de Raad van Bestuur opzegt en van hem in redelijkheid niet gevergd kan worden de overeenkomst voort te zetten, zoals in geval van een zeggenschapswijziging of een onoverkomelijk verschil van inzicht ten aanzien van het beleid van de vennootschap.

Uitvoering beloningsbeleid Raad van Bestuur 2016

Ad 1. Vast bruto jaarsalaris

De medewerkers van Alliander die vallen onder de cao Netwerkbedrijven hebben per 1 januari 2016 een structurele loonsverhoging van 1,5% gekregen. Voor de heren Molengraaf en Van Lieshout gold hetzelfde. Het vaste salaris van de heer Molengraaf bedroeg in het kalenderjaar 2016 € 251.760, inclusief 8% vakantietoeslag. Het vaste salaris van de heer Van Lieshout bedroeg over diezelfde periode € 236.648, inclusief 8% vakantietoeslag. Het vaste salaris van mevrouw Thijssen bedroeg in kalenderjaar 2016 € 208.340, inclusief 8% vakantietoeslag.

Ad 2. Lange termijn variabele beloning

De doelstellingen voor 2014-2016 zijn niet gewijzigd ten opzichte van de doelstellingen over 2013-2015.

Doelstellingen en realisatie lange termijn variabele beloning 2014-2016
 

Wegingsfactor

Realisatie 2016 *)

Rendement op geïnvesteerd vermogen (ROIC)

25%

0%

Ongevallenfrequentie (LTIF)

25%

100%

Uitvalduur elektriciteit ten opzichte van het Nederlands gemiddelde

25%

99%

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)

25%

0%

Totaal

100%

 

Realisatiepercentage

 

50%

*) Voor de individuele doelstellingen zijn door de Raad van Commissarissen bandbreedtes vastgesteld voor minimale en maximale realisatie. Indien de realisatie van de doelstelling lager is dan het minimum van de overeengekomen bandbreedte is de score op deze doelstelling gesteld op 0%. Indien de realisatie van de doelstelling hoger is dan het maximum van de overeengekomen bandbreedte is de score op deze doelstelling gemaximeerd op 110%. Voor de lange termijn variabele beloning geldt dat de totale (gewogen gemiddelde) score wordt gemaximeerd op 100%.

Op basis van de realisatie van de doelstellingen is de lange termijn variabele beloning 2014-2016 voor de heren Molengraaf en Van Lieshout vastgesteld op 50% van 30% van het vaste bruto jaarsalaris[5].

De Raad van Commissarissen heeft geen gebruik gemaakt van zijn discretionaire bevoegdheid de lange termijn variabele beloning geldend voor 2016 aan te passen. Ook heeft de Raad van Commissarissen in 2016 geen aanleiding gehad om te overwegen van zijn bevoegdheid tot terugvordering van variabele beloning over eerdere jaren gebruik te maken.

Ad 3. Pensioenvoorziening

De pensioenkosten betreffen de afdracht van reguliere pensioenpremies. De heffingsgrondslag hiervoor is het pensioengevende vaste bruto jaarsalaris tot het fiscale maximum van € 101.519. Het variabele inkomen is contractueel niet pensioengevend. In het verslagjaar werd voor de heren Molengraaf en van Lieshout totaal respectievelijk € 18.138 en € 17.748 voor mevrouw Thijssen € 16.933 aan pensioenpremies afgedragen.

Ad 4. Sociale lasten en overige beloningselementen

Over 2016 bedroeg het totale bedrag aan sociale lasten en premies, de werkgeversbijdrage in de premie van de zorgverzekering, tegemoetkomingen in het kader van het persoonlijk budget arbeidsvoorwaarden en de representatievergoeding[6] voor de heer Molengraaf € 25.798, voor de heer van Lieshout € 25.488 en voor mevrouw Thijssen € 11.523.

Beloningsbeleid Raad van Commissarissen

De beloning van de leden van de Raad van Commissarissen is vast en onafhankelijk van de resultaten van de onderneming. De beloning is in 2011 vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De beloning bestaat uit een vaste jaarlijkse bruto-vergoeding voor de voorzitter en een vaste jaarlijkse bruto-vergoeding voor de overige leden. Voorts gelden aanvullende vaste jaarlijkse bruto-vergoedingen voor het lidmaatschap van de verschillende commissies binnen de Raad van Commissarissen. De vergoedingen worden jaarlijks aangepast aan de loonontwikkelingen op grond van de cao Netwerkbedrijven. De leden van de Raad van Commissarissen hebben tevens recht op een vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Alliander verstrekt aan zijn commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke. Voor de leden van de Raad van Commissarissen is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Het beloningsbeleid ten aanzien van de Raad van Commissarissen wordt vanwege het toezicht op netbeheerder Liander ingeperkt door de WNT. Het geldende beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen gaat het maximum van de WNT te boven. Voor bestaande afspraken geldt een overgangsperiode van vier jaar. De Raad van Commissarissen maakt gebruik van dit overgangsrecht. Voor commissarissen die na 1 januari 2013 zijn benoemd of herbenoemd gelden de beloningsgrenzen behorend bij de WNT. Per 1 januari 2015 bedraagt de maximale beloning volgens de WNT van de voorzitter van de Raad van Commissarissen 15% van de voor Liander geldende WNT maximumnorm en van een lid van de Raad van Commissarissen 10% van de voor Liander geldende WNT maximumnorm. Door een herbenoeming in de Raad van Commissarissen werd in de loop van 2016 niet langer gebruik gemaakt van het overgangsrecht.

Voor een overzicht van de totale vergoedingen van de Raad van Commissarissen over 2016 wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

WNT

De WNT is van toepassing op de netbeheerder Liander N.V. De WNT verplicht te rapporteren over de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen. Daarnaast wordt transparantie gevraagd over de bezoldiging van (gewezen) reguliere functionarissen en ontslagvergoedingen die in het verslagjaar boven de gestelde norm uitkomen. In het separate jaarbericht van de netbeheerder, dat in het tweede kwartaal van 2017 zal worden gepubliceerd, wordt verslag gedaan over de WNT vereisten.

  • 1 De variabele beloningssystematiek is niet van toepassing voor mevrouw Thijssen.
  • 2 Voor mevrouw Thijssen geldt dit voor zover de maximum WNT-beloning niet wordt overschreden.
  • 3 Een representatievergoeding is niet van toepassing voor mevrouw Thijssen.
  • 4 De vergoeding bij beëindiging van het dienstverband door de vennootschap voor mevrouw Thijssen bedraagt maximaal € 75.000.
  • 5 De lange termijn variabele beloning 2014-2016 is uitbetaald in december 2016. Op dat moment waren er nog geen definitieve cijfers over geheel 2016 bekend. Derhalve is bij de vaststellingen gebruik gemaakt van inschattingen voor de scores op de doelstellingen per 31 december 2016. Internal Audit heeft de aannames en de onderbouwingen voor de inschattingen getoetst op betrouwbaarheid. Hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Mocht begin 2017 blijken dat de finale scores per doelstelling afwijken van de gemaakte inschattingen dan vindt geen aanpassing van de lange termijn variabele beloning plaats, het betreft een finale vaststelling en uitbetaling.
  • 6 Een representatievergoeding is niet van toepassing voor mevrouw Thijssen.