Enkelvoudige balans (per 31 december, vóór winstbestemming)

€ miljoen

Noot

2016

2015

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

37

274

 

253

 

Immateriële vaste activa

38

70

 

107

 

Investeringen in deelnemingen

39

1.855

 

2.228

 

Overige financiële activa

40

2.610

 

2.609

 

Totaal vaste activa

  

4.809

 

5.197

      

Vlottende activa

     

Overige vorderingen

46

42

 

13

 

Overige financiële activa

 

15

 

25

 

Vorderingen op groepsondernemingen

41

735

 

326

 

Liquide middelen

42

41

 

77

 

Totaal vlottende activa

  

833

 

441

      

Totaal activa

  

5.642

 

5.638

      

Eigen vermogen

43

    

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening1

 

496

 

496

 

Herwaarderingsreserve1

 

46

 

53

 

Overige reserves

 

1.685

 

1.548

 

Resultaat boekjaar

 

282

 

235

 

Totaal eigen vermogen

  

3.864

 

3.687

      

Langlopende verplichtingen

     

Rentedragende verplichtingen

44

1.482

 

1.189

 

Totaal langlopende verplichtingen

  

1.482

 

1.189

      

Voorzieningen

45

 

47

 

45

      

Kortlopende verplichtingen

     

Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva

 

249

 

717

 

Totaal kortlopende verplichtingen

46

 

249

 

717

      

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  

5.642

 

5.638

  • 1 De herwaarderingsreserve en de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening zijn niet voor dividenduitkering beschikbaar.