Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2016

2015

Netto-omzet

 

10

 

7

 

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

 

28

 

25

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

295

 

299

 
      

Som der bedrijfsopbrengsten

48

 

333

 

331

      
      

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

49

-60

 

-62

 

Lonen en salarissen

50

-116

 

-105

 

Sociale lasten

50

-9

 

-9

 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

51

-64

 

-63

 

Overige bedrijfskosten

52

-123

 

-123

 
      

Som der bedrijfslasten

  

-372

 

-362

      

Bedrijfsresultaat

  

-39

 

-31

      

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

53

 

149

 

167

Rentelasten en soortgelijke kosten

54

 

-79

 

-124

      

Resultaat voor belastingen

  

31

 

12

      

Belastingen

55

 

-9

 

-2

Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

56

 

260

 

225

      

Resultaat na belastingen

  

282

 

235