Geconsolideerde balans

€ miljoen

Noot

2016

2015

Activa

     

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

3

6.529

 

5.899

 

Immateriële vaste activa

4

319

 

280

 

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

5

9

 

9

 

Voor verkoop beschikbare financiële activa

6

224

 

229

 

Overige financiële activa

7

38

 

42

 

Latente belastingvorderingen

17

216

 

248

 
   

7.335

 

6.707

      

Vlottende activa

     

Voorraden

9

64

 

54

 

Handels- en overige vorderingen

10

273

 

238

 

Overige financiële activa

6, 7

15

 

25

 

Liquide middelen

11

48

 

89

 
   

400

 

406

      

Activa aangehouden voor verkoop

33

 

-

 

613

      

Totaal activa

  

7.735

 

7.726

      

Eigen vermogen en verplichtingen

     

Eigen vermogen

12

    

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

496

 

496

 

Herwaarderingsreserve

 

46

 

53

 

Overige reserves

 

1.685

 

1.548

 

Resultaat boekjaar

 

282

 

235

 

Totaal eigen vermogen

  

3.864

 

3.687

      

Verplichtingen

     

Langlopende verplichtingen

     

Rentedragende verplichtingen

13

1.483

 

1.197

 

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

19

168

 

162

 

Vooruitontvangen opbrengsten

14

1.597

 

1.559

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

50

 

49

 

Latente belastingverplichtingen

17

5

 

-

 

Overige voorzieningen

16

5

 

3

 
   

3.308

 

2.970

      

Kortlopende verplichtingen

     

Handelsschulden en overige te betalen posten

18

122

 

133

 

Belastingverplichtingen

 

63

 

101

 

Rentedragende verplichtingen

13

81

 

471

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

46

 

53

 

Overlopende passiva

 

251

 

216

 
   

563

 

974

      

Verplichtingen aangehouden voor verkoop

  

-

 

95

Totaal verplichtingen

  

3.871

 

4.039

      
      

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  

7.735

 

7.726