Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

Noot

2016

2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

30

    

Resultaat na belastingen

  

282

 

235

Aanpassingen voor:

     

- financiële baten en lasten

27, 28

 

54

 

71

- belastingen

29

 

42

 

80

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

 

5

 

4

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

22, 26

 

329

 

282

- vrijval voorziening CDS na belastingen

8

 

-

 

-49

Boekresultaat verkoop Endinet

33

 

-176

 

-

Veranderingen in werkkapitaal:

     

- voorraden

 

-7

 

-17

 

- handels- en overige vorderingen

 

10

 

6

 

- handelsschulden en overlopende passiva

 

20

 

51

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

  

23

 

40

      

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

  

-32

 

-26

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

  

527

 

637

      

Betaalde rente

 

-65

 

-65

 

Ontvangen rente

 

2

 

2

 

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

 

-88

 

-61

 

Totaal

  

-151

 

-124

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

376

 

513

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

30

    

Investeringen in materiële vaste activa

3

-680

 

-575

 

Bijdrage investeringen van derden

14

99

 

85

 

(Des-)investeringen in financiële activa (deelnemingen en joint ventures)

 

-5

 

-2

 

Kasstroom uit ruilverkaveling

 

359

 

-

 

Kasstroom uit aankoop 450connect GmbH

 

-5

 

-

 
      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-232

 

-492

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

30

    

Afgeloste EMTN

 

-100

 

-

 

Aangetrokken (afgeloste) ECP-financiering

 

29

 

-112

 

Aangetrokken (afgeloste) langlopende leningen

 

-27

 

4

 

(Aflossing op) verstrekte langlopende leningen

 

4

 

9

 

Ontvangen (uitgezette) kortlopende deposito's

 

10

 

-

 

Aflossing aangehouden effecten

6

-

 

141

 

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-16

 

-16

 

Betaald dividend

 

-85

 

-125

 
      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

-185

 

-99

      

Nettokasstroom

  

-41

 

-78

      

Liquide middelen per 1 januari

  

89

 

167

Nettokasstroom

  

-41

 

-78

      

Liquide middelen per 31 december

  

48

 

89

  Reconciliatie nettokasstroom 2015

  Bij het opstellen van het kasstroomoverzicht over 2015 is rekening gehouden met de cijfers van Endinet Groep. Hierdoor vindt geen directe aansluiting plaats tussen de in het kasstroomoverzicht opgenomen cijfers en de desbetreffende cijfers in de balans en winst-en-verliesrekening, waarbij Endinet Groep niet is meegeconsolideerd. Uitgesplitst naar voortgezette (Alliander) en beëindigde bedrijfsactiviteiten (Endinet Groep) is het overzicht als volgt:

  € miljoen

  Voortgezette activiteiten

  Beeïndigde activiteiten

  Eliminaties

  Totaal

  Kasstroom uit operationele activiteiten

  477

  36

  -

  513

  Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  -470

  -22

  -

  -492

  Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  -99

  -15

  15

  -99

  Nettokasstroom

  -92

  -1

  -

  -93