Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2016

2015

Netto-omzet1

21

1.584

 

1.540

 

Overige baten1

22

139

 

140

 
      

Totaal bedrijfsopbrengsten

  

1.723

 

1.680

      

Bedrijfskosten

     

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

23

-402

 

-400

 

Personeelskosten

24

-462

 

-444

 

Externe personeelskosten

24

-123

 

-125

 

Overige bedrijfskosten

25

-333

 

-208

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

 

-1.320

 

-1.177

 
      

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

26

-395

 

-338

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

 

199

 

174

 

Totaal bedrijfskosten

  

-1.516

 

-1.341

      

Bedrijfsresultaat

  

207

 

339

      

Financiële baten

27

 

18

 

54

Financiële lasten

28

 

-72

 

-125

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

 

-5

 

-4

Resultaat voor belastingen

  

148

 

264

      

Belastingen

29

 

-42

 

-67

      

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

  

106

 

197

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

33

 

176

 

38

Resultaat na belastingen

  

282

 

235

    • 1 De bedragen voor 2015 zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

    Het resultaat na belastingen 2016 is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.