Noot 37 Materiële vaste activa 

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Activa in uitvoering

Totaal

Aanschafwaarde

150

345

73

568

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-80

-245

-

-325

     

Boekwaarde per 1 januari 2015

70

100

73

243

     

Mutaties 2015

    

Investeringen

-

17

61

78

Desinvesteringen

-2

-5

-

-7

Afschrijvingen

-5

-50

-

-55

Herrubriceringen, interne overdrachten en overige mutaties

68

44

-118

-6

     

Totaal

61

6

-57

10

     

Boekwaarde per 31 december 2015

    

Aanschafwaarde

196

365

16

577

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-65

-259

-

-324

     

Boekwaarde per 31 december 2015

131

106

16

253

     

Mutaties 2016

    

Investeringen

-

19

65

84

Desinvesteringen

-

-

-

-

Afschrijvingen

-8

-55

-

-63

Herrubriceringen, interne overdrachten en overige mutaties

9

28

-37

-

     

Totaal

1

-8

28

21

     

Boekwaarde per 31 december 2016

    

Aanschafwaarde

205

411

44

660

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-73

-313

-

-386

     

Boekwaarde per 31 december 2016

132

98

44

274

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa gedurende het boekjaar bedroegen in totaal € 84 miljoen (2015 € 78 miljoen). Deze hebben met name betrekking op de herontwikkeling van de locatie in Arnhem en investeringen in hard- en software.