Noot 38 Immateriële vaste activa

€ miljoen

Goodwill

Overige immateriële activa

Totaal

Per 1 januari 2015

   

Aanschafwaarde

104

-

104

    

Boekwaarde per 1 januari 2015

104

-

104

    

Mutaties 2015

   

Nieuwe consolidaties

-

3

3

Totaal

-

3

3

    

Stand per 31 december 2015

   

Aanschafwaarde

104

4

108

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-

-1

-1

    

Boekwaarde per 31 december 2015

104

3

107

    

Mutaties 2016

   

Vervallen consolidaties

-36

-

-36

Afschrijvingen

-

-1

-1

Totaal

-36

-1

-37

    

Stand per 31 december 2016

   

Aanschafwaarde

68

4

72

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-

-2

-2

    

Boekwaarde per 31 december 2016

68

2

70

De post goodwill bestaat ultimo 2016 uit goodwill die verband houdt met de aankoop van Endinet (€ 61 miljoen) die is gealloceerd aan Liander en Stam (€ 7 miljoen), zie noot [4]. De afname van de goodwill ten opzichte van 2015 betreft de goodwill gealloceerd aan de per 1 januari 2016 verkochte groepsdeelneming Endinet Groep B.V.