Noot 39 Investeringen in deelnemingen

€ miljoen

Investeringen in dochterondernemingen

Investeringen in deelnemingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2015

2.256

-

2.256

    

Mutaties 2015

   

Ontvangen dividend

-339

-

-339

Resultaat boekjaar

225

-

225

Uitbreiding aandelenkapitaal

76

-

76

Mutatie herwaarderingsreserve

10

-

10

Overige mutaties

-1

1

-

Totaal

-29

1

-28

    

Boekwaarde per 31 december 2015

2.227

1

2.228

    

Mutaties 2016

   

Ontvangen dividend

-216

-

-216

Resultaat boekjaar

84

-

84

Uitbreiding aandelenkapitaal

73

-

73

Mutatie herwaarderingsreserve

-8

-

-8

Verkoop belang Endinet

-307

-

-307

Overige mutaties

1

-

1

Totaal

-373

-

-373

    

Boekwaarde per 31 december 2016

1.854

1

1.855

In 2016 is voor een bedrag van € 216 miljoen (2015: € 339 miljoen) aan dividenden ontvangen van de dochteronderneming Liander N.V. en de joint operation Utility Connect B.V. De investering van € 73 miljoen in 2016 heeft betrekking op kapitaalstortingen bij de dochterondernemingen van Alliander N.V.

De ontvangen dividenden en kapitaalstortingen van dochterondernemingen zijn een gevolg van de jaarlijkse herstructurering van de vermogensverhoudingen bij deze ondernemingen conform het beleid van Alliander.

Het overzicht van gehouden kapitaalbelangen is opgenomen in het onderdeel ‘Belangrijke dochterondernemingen en overige deelnemingen’ aan het einde van dit hoofdstuk.