Noot 40 Overige financiële activa 

€ miljoen

Latente belastingvorderingen

Uitgegeven leningen op groepsondernemingen

Overige vorderingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2015

5

-

17

22

     

Mutaties 2015

    

Nieuwe vordering

-

2.585

2

2.587

Realisatie tijdelijke verschillen

5

-

-

5

Terugbetaalde leningen

-

-

-5

-5

     

Totaal

5

2.585

-3

2.587

     

Boekwaarde per 31 december 2015

10

2.585

14

2.609

     

Mutaties 2016

    

Nieuwe vordering

-

-

15

15

Terugbetaalde leningen

-

-

-14

-14

     

Totaal

-

-

1

1

     

Boekwaarde per 31 december 2016

10

2.585

15

2.610

In juni 2015 heeft Alliander onder andere een langlopende lening verstrekt aan Liander van € 2.566 miljoen. Dit bedrag is in 2015 verrekend met het rekening courant saldo. Dit betekent dat tussen Alliander en Liander twee financieringsovereenkomsten bestaan, te weten de nieuwe langlopende lening overeenkomst, met name ter financiering van vervanging en uitbreiding van netten, en daarnaast de huidige separate rekening-courant overeenkomst ter financiering van werkkapitaal. Op deze wijze sluiten de looptijden van de financieringsovereenkomsten beter aan op de looptijden van de activa.

De langlopende-lening overeenkomst met Liander heeft een looptijd van 10 jaar en zal na afloop jaarlijks stilzwijgend worden verlengd met telkenmale een periode van één jaar. De rente voor 2016 bedraagt 4,0% (2015: 4,1%). De grondslag voor het rentetarief is de gemiddelde kostenvoet op de uitstaande lening portefeuille van Alliander N.V. rekening houdend met risico-opslag. De rente wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Aflossing vindt uiterlijk na afloop van de overeenkomst plaats. De reële waarde bedraagt ultimo 2016 € 3.163 miljoen (2015: € 3.112 miljoen).