Noot 44 Langlopende verplichtingen

De rentevoeten en aflossingen van de langlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2016

2015

Boekwaarde per 1 januari

1.660

1.764

   

Mutaties

  

Nieuwe leningen

844

475

Aflossingen

-942

-579

Totaal

-98

-104

   

Boekwaarde per 31 december

1.562

1.660

Langlopende leningen inclusief kortlopend deel

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Achtergestelde leningen

8,6%

8,6%

5

5

75

81

Onderhandse en groene leningen

1,0%

2,1%

-

20

13

13

Euro Medium Term Notes

2,6%

3,7%

-

400

1.394

1.095

Euro Commercial Paper

0,0%

0,4%

75

46

-

-

       

Boekwaarde per 31 december

  

80

471

1.482

1.189

Bij het kortlopende ECP programma is sprake van variabele rente.

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2016

2015

Minder dan 1 jaar

81

471

Tussen 1 en 2 jaar

6

6

Tussen 2 en 3 jaar

306

6

Tussen 3 en 4 jaar

7

306

Tussen 4 en 5 jaar

8

7

Meer dan 5 jaar

1.154

864

   

Boekwaarde per 31 december

1.562

1.660

Achtergestelde leningen

Deze leningen zijn door aandeelhouders ter beschikking gesteld. Zij zijn ten opzichte van de andere schuldverplichtingen achtergesteld.