Noot 45 Voorzieningen

€ miljoen

Ziektekosten na pensionering

Reorganisatie-kosten

Overige personeels-voorzieningen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2015

-

5

39

44

     

Mutaties 2015

    

Vrijval

-

-5

-2

-7

Dotaties

-

17

9

26

Onttrekking

-2

-13

-9

-24

Rentedotatie

-

-

1

1

Afwikkelingen en overige mutaties

2

1

2

5

Totaal

-

-

1

1

     

Boekwaarde per 31 december 2015

-

5

40

45

     

Mutaties 2016

    

Vrijval

-

-6

-

-6

Dotaties

-

19

12

31

Onttrekking

-

-12

-12

-24

Rentedotatie

-

-

1

1

Afwikkelingen en overige mutaties

-

-

-

-

Totaal

-

1

1

2

     

Boekwaarde per 31 december 2016

-

6

41

47

De post ziektekosten na pensionering betreft de regeling inzake de ziektekostenverzekering van gepensioneerde medewerkers. Deze verplichting is niet bij een pensioenfonds of externe verzekeraar ondergebracht en loopt eind 2016 nagenoeg af. Aan het eind van 2016 bedroeg de reorganisatievoorziening € 6 miljoen (2015: € 5 miljoen). De overige personeelsvoorzieningen bestaan met name uit de voorziening voor jubileumuitkeringen (bij het bereiken van het 10-, 20-, 30-, 40- en 50-jarig dienstverband) en voor uitkering bij uitdiensttreding en de voorziening voor werktijdverkorting voor oudere medewerkers, een overgangsregeling die in de CAO van december 2005 is gecreëerd voor oudere medewerkers en die hun de mogelijkheid biedt om in de toekomst minder te gaan werken. Voor pensioenen wordt verwezen naar noot [15].