Noot 46 Kortlopende verplichtingen

€ miljoen

2016

2015

Kortlopende verplichtingen

  
   

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

12

14

Schulden aan deelnemingen en participanten

9

16

Belastingen en premies sociale verzekeringen

62

102

Schulden ter zake van pensioenen

4

4

Rentedragende verplichtingen

81

471

Overige verplichtingen en overlopende passiva

81

110

   

Totaal kortlopende verplichtingen

249

717

De kortlopende verplichtingen en overlopende passiva hebben betrekking op handelsschulden, belastingschulden en overige kortlopende verplichtingen. In 2015 is tevens inbegrepen de in 2016 gerealiseerde aflossingsverplichtingen van € 400 miljoen onder het EMTN-programma. De post vennootschapsbelasting is ultimo 2016 een vordering (€ 31 miljoen) en is daarom niet in de kortlopende verplichtingen opgenomen (2015: €36 miljoen) maar in de post Overige vorderingen.