Noot 47 Voorwaardelijke activa en verplichtingen

De vennootschap heeft zich conform artikel 403 Boek 2 BW hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit de rechtshandelingen voortvloeiende schulden van een groot aantal, in de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening opgenomen, dochterondernemingen. Alliander vormt samen met zijn Nederlandse dochterondernemingen een fiscale eenheid voor zowel de vennootschapsbelasting als de omzetbelasting (BTW). Uit hoofde hiervan is iedere tot de fiscale eenheid behorende rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de rechtspersonen die deel uitmaken van de fiscale eenheid. Alliander heeft een vrijwaringverklaring verstrekt aan zijn netbeheerders op basis waarvan hun aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat zij zelf verschuldigd zouden zijn als er geen fiscale eenheid was geweest.

Aan het eind van 2016 had Alliander voor een bedrag van € 59 miljoen (2015: € 50 miljoen) aan ‘parent company guarantees’ afgegeven. In opdracht van Alliander is ultimo boekjaar € 1 miljoen (2015: € 0,1 miljoen) aan bankgaranties afgegeven. 

Huurverplichtingen (operating leases)

In de onderstaande tabel zijn de toekomstige minimale leaseverplichtingen uit hoofde van operationele leases weergegeven. Alliander heeft verplichtingen uit hoofde van operationele leases met name inzake gebouwen en bedrijfsauto's.

€ miljoen

2016

2015

Binnen 1 jaar

16

19

Tussen 1 en 5 jaar

38

26

Meer dan 5 jaar

10

2

   

Totaal per 31 december

64

47

Investeringsverplichtingen

In de onderstaande tabel zijn de uitstaande investeringsverplichtingen en overige inkoopverplichtingen per jaareinde weergeven.

€ miljoen

2016

2015

Investeringsverplichtingen materiële vaste activa

6

30

Overige inkoopverplichtingen

80

68

   

Totaal

86

98