Noot 53 Financiële baten

€ miljoen

2016

2015

Rente-inkomsten uit kasgeldleningen en deposito's

1

1

Fair value winst op financiële instrumenten

1

-

Financiële baten op leningen van groepsondernemingen

147

166

   

Totaal

149

167

De financiële baten op leningen van groepsondernemingen zijn € 19 miljoen lager ten opzichte van 2015 door een verlaging van het doorbelaste interest percentage en een daling van het saldo van de rekening-courant vorderingen op de groepsondernemingen.