Noot 3 Materiële vaste activa

€ miljoen

Bedrijfs- gebouwen en -terreinen

Netwerken

Overige vaste bedrijfs-middelen

Activa in uitvoering

Totaal

Stand per 1 januari 2015

     

Aanschafwaarde

247

9.447

1.383

319

11.396

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-126

-4.185

-867

-

-5.178

      

Boekwaarde per 1 januari 2015

121

5.262

516

319

6.218

      

Mutaties 2015

     

Investeringen

3

338

97

113

551

Desinvesteringen

-2

-14

-13

-

-29

Afschrijvingen

-6

-219

-92

-

-317

Overboeking van activa aangehouden voor verkoop

-

-

9

-

9

Herrubriceringen en overige mutaties

51

82

100

-239

-6

Herrubricering activa aangehouden voor verkoop

-16

-476

-22

-13

-527

Totaal

30

-289

79

-139

-319

      

Stand per 31 december 2015

     

Aanschafwaarde

234

9.201

1.492

180

11.107

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-83

-4.228

-897

-

-5.208

      

Boekwaarde per 31 december 2015

151

4.973

595

180

5.899

      

Mutaties 2016

     

Investeringen

-

342

173

165

680

Desinvesteringen

-

-14

-15

-3

-32

Afschrijvingen

-9

-238

-109

-1

-357

Bijzondere waardeverminderingen

-

-5

-

-

-5

Nieuwe consolidaties

-

328

14

2

344

Herrubriceringen en overige mutaties

9

64

51

-124

-

Totaal

-

477

114

39

630

      

Stand per 31 december 2016

     

Aanschafwaarde

244

9.886

1.637

219

11.986

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-93

-4.436

-928

-

-5.457

      

Boekwaarde per 31 december 2016

151

5.450

709

219

6.529

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa gedurende het boekjaar bedroegen in totaal € 680 miljoen (2015: € 551 miljoen).

Desinvesteringen

De desinvesteringen in 2016 en 2015 houden verband met buitengebruikstelling van netwerkactiva, overige vaste bedrijfsmiddelen en verkoop van gebouwen en terreinen.

Nieuwe consolidaties

Per 1 januari 2016 zijn de netwerken van Enexis in Friesland en Noordoostpolder gekocht van Enexis. Zie de toelichting in noot [1].

Herrubricering en overige mutaties

Hierin is in 2015 verantwoord de overdracht van de geactiveerde kosten van het bedrijfspand in Eindhoven aan Endinet Groep B.V. (€ 3 miljoen).

Bijzondere waardeverminderingen

In 2016 heeft een afwaardering van de netten in Duitsland plaatsgevonden. Voor een nadere toelichting zie noot [4]. In 2015 hebben geen bijzondere waardeverminderingen plaatsgevonden.

Herrubricering naar activa aangehouden voor verkoop

Voor een toelichting op deze post wordt verwezen naar de grondslagen.
De in het verloopoverzicht 2015 vermelde bedragen betreffen de balanswaarden per 24 maart 2015.

Cross border leasetransacties

In de periode 1998 tot en met 2000 zijn door dochterondernemingen van Alliander N.V. voor netwerken US cross border leasetransacties aangegaan in de vorm van LILO (lease in lease out)- en SILO (sale in lease out)-structuren.

Gedurende 2016 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de bestaande CBL portefeuille. De per balansdatum resterende drie transacties hebben betrekking op gasnetwerken in Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, warmtenetwerken in Almere en Duiven/Westervoort en het elektriciteitsnetwerk in het gebied Randmeren. De in de leases ondergebrachte netwerken zijn voor een langdurige periode verhuurd aan Amerikaanse partijen (headlease), die deze activa vervolgens weer hebben onderverhuurd aan de desbetreffende dochterondernemingen (sublease). Aan het einde van de sublease bestaat de optie de rechten van de Amerikaanse tegenpartij onder de headlease af te kopen en de transactie aldus te beëindigen. De momenten waarop de overeengekomen looptijden van de subleases eindigen, liggen tussen 2022 en 2028. De baten uit de cross border leases zijn verantwoord in het jaar van afsluiten van de desbetreffende  transactie. Met betrekking tot de cross border leases bestaan contractuele voorwaardelijke en onvoorwaardelijke rechten en verplichtingen.

De totale netto boekwaarde van de in cross border leases ondergebrachte netwerken bedraagt ultimo 2016 ongeveer € 560 miljoen (ultimo 2015: € 550 miljoen). In verband met de transacties staat in deposito bij meerdere financiële instellingen, dan wel is belegd in waardepapieren, ultimo 2016 een totaalbedrag van $ 2.733 miljoen (2015: $ 2.635 miljoen).

Aangezien geen beschikkingsmacht bestaat over het overgrote deel van de beleggingen en de daarbij behorende verplichtingen, worden deze niet als activa en passiva van Alliander beschouwd en zijn de desbetreffende bedragen niet opgenomen in de geconsolideerde cijfers van Alliander. De beleggingen waar Alliander wel beschikkingsmacht over heeft, zijn verantwoord onder de financiële activa. De gerelateerde leaseverplichtingen zijn opgenomen onder de verplichtingen uit hoofde van financiële leases.

Ultimo 2016 bedraagt het ‘strip risk’ (het gedeelte van de ‘termination value’ – dat wil zeggen de bij een voortijdig einde van de transactie mogelijk aan de Amerikaanse tegenpartij te betalen vergoeding – dat niet uit de hiertoe aangehouden deposito’s en beleggingen kan worden voldaan) voor alle transacties tezamen $ 194 miljoen (2015: $ 180 miljoen). Het strip risk wordt in hoge mate beïnvloed door de marktontwikkelingen.

In het kader van de uitvoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) zijn de in een cross border lease ondergebrachte, aan Liander Infra Oost N.V. (thans Liander infra N.V.) toebehorende warmtenetwerken, medio 2008 via ‘sub-subleases’ onderverhuurd aan N.V. Nuon Warmte, onderdeel van N.V. Nuon Energy. De looptijd van deze operationele leases is 12,5 jaar (einde looptijd: 31 december 2020). De totale boekwaarde van de onderverhuurde warmtenetwerken en bijbehorende meters bedraagt ultimo 2016 € 95 miljoen (2015: € 102 miljoen).