Noot 5 Investeringen in deelnemingen en joint ventures

 

Deelnemingen

Joint ventures

Totaal

€ miljoen

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Boekwaarde per 1 januari

8

9

1

2

9

11

       

Mutaties

      

Investeringen

5

3

-

-

5

3

Aandeel in resultaat

-4

-5

2

1

-2

-4

Bijzondere waardeverminderingen

-3

-1

-

-

-3

-1

Dividend en overige mutaties

-

2

-

-2

-

-

Totaal

-2

-1

2

-1

-

-2

       

Boekwaarde per 31 december

6

8

3

1

9

9

Alliander heeft voor € 5 miljoen een kapitaalsuitbreiding uitgevoerd bij de reeds bestaande deelnemingen (Locamation en The New Motion).

De post bijzondere waardeverminderingen heeft in 2016 betrekking op één minderheidsdeelneming. De post bijzondere waardeverminderingen in voorgaand jaar had eveneens betrekking op één minderheidsdeelneming en de beëindiging van het belang van Alliander Participaties B.V. in Green-A-Tec B.V. per 4 december 2015.

In een aantal deelnemingen heeft Alliander een belang van minder dan twintig procent. Zie ook het overzicht van 'Dochterondernemingen en overige deelnemingen' in het hoofdstuk 'toelichting op de enkelvoudige jaarrekening'. Echter, gezien de zeggenschapsverhoudingen bij deze deelnemingen is vastgesteld dat er sprake is van invloed van betekenis en heeft rubricering van deze belangen onder de ‘Investeringen in deelnemingen’ plaatsgevonden.

Aandeel in resultaten uit deelnemingen en joint ventures

 

Deelnemingen

Joint ventures

Totaalresultaat

€ miljoen

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Aandeel in

      

Winst of verlies uit voortgezette activiteiten

-7

-5

2

1

-5

-4

Winst of verlies uit beëindigde activiteiten

-

-

-

-

-

-

Niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-

-

-

-

       

Totaalresultaat

-7

-5

2

1

-5

-4

Alliander heeft met deelnemingen en joint ventures overeenkomsten afgesloten ter verstrekking van financierings- en kredietfaciliteiten voor een totaalbedrag per ultimo 2016 van € 39 miljoen (2015: € 32 miljoen). Hiervan is per 31 december 2016 € 19 miljoen opgenomen (2015: € 24 miljoen). In deze overeenkomsten zijn begrepen converteerbare leningen van € 7 miljoen (2015: € 9 miljoen).

Daarnaast bestaat per eind 2016 in dit kader een verplichting van € 9 miljoen uit hoofde van een rekening-courant faciliteit (2015: € 16 miljoen). De leningen en nog niet betaalde rente en aflossing van één van de deelnemingen zijn boekhoudkundig afgewaardeerd naar nihil. Het pandrecht verkregen op een in 2014 verstrekte lening is in 2016 verhoogd naar € 2 miljoen (2015: € 1,6 miljoen).

Voor uitsluitend joint ventures bedraagt het niet verantwoorde negatieve resultaat in 2016 € 0,4 miljoen (cumulatief € 4 miljoen).