Noot 8 Derivaten

Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde. Ultimo 2016 en 2015 was er geen sprake van derivaten op de balans.

In 2016 is vanuit het ‘Euro Medium Term Notes Programma’ een obligatie uitgegeven. Met behulp van een renteswap werd bewerkstelligd dat de vastrentende obligatielening  werd omgezet in een variabel rentende lening. Gelijktijdig met de uitgifte van de obligatielening is de renteswap afgewikkeld met een positief resultaat, dat is verantwoord in de financiële baten.

In 2016 is vanuit het ‘Euro-Commercial Paper Programme’ financiering aangetrokken in vreemde valuta. Om valutarisico te voorkomen zijn de vreemde valuta middels FX-swaps direct omgezet in euro’s.