Noot 11 Liquide middelen

€ miljoen

2016

2015

Banktegoeden

11

15

Kasgeldleningen

37

74

   

Boekwaarde per 31 december

48

89

Het effectieve interestpercentage op liquide middelen varieert van -0,62% tot 0,0% (2015: -0,20% tot 0,17%). De liquide middelen worden nagenoeg geheel in euro’s aangehouden. Er zijn in 2016 geen gelden in liquide middelen en deposito’s opgenomen waarover Alliander niet de vrije beschikking heeft (2015: nihil).